จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

22 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขุดลอกบึงบอระเพ็ดในโครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ดเร่งด่วน 2563 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 22 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ของสำนักงานเลขานุการกรม 22 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 22 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานเลขานุการกรม 22 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย 21 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ และงานซ่อมประตูหน้าต่าง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดทดสอบความชำนาญ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน (20,330) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (149,800) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 20 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปรชนิดหัววัดรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 19 พ.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 19 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน (บีพลัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 19 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 19 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานเลขานุการกรม 19 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ ของสำนักงานเลขานุการกรม 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณ ชั้น 3 อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 18 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ไวนิล ของสำนักงานเลขานุการกรม 15 พ.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 15 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสาร จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 15 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายางและป้ายชื่อ ของสำนักงานเลขานุการกรม