จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

  • จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง
26 พ.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 25 พ.ย. 2564  กรป. : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 25 พ.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ยกเลิกการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 24 พ.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 24 พ.ย. 2564  กปจ. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Ricoh SP C260DNw จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 23 พ.ย. 2564  กค. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 23 พ.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 23 พ.ย. 2564  กตส. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 22 พ.ย. 2564  กรป. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 22 พ.ย. 2564  กพท. : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1ฒห6821 กทม. ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง