จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา การจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลางโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลางโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 19 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุน) โครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซ่อมเรือประมง2 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา การจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 12 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เรื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ฯ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นครศรีธรรมราช 07 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ฯ 2.โครงการจ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ฯ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 2 ลำ 3.โครงการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ฯ จังหวัดพังงา 1 ลำ 4.โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาสฯ จ.สุราษฏร์ธานี 1 ลำ กองตรวจการประมง 05 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 05 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ของกองกฎหมาย 01 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.โครงการปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 2 ไร่ จำนวน 5 บ่อ จ.ชุมพร 2. โครงการปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 9 บ่อ จ.ชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางาน จำนวน 19 ราย ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ของกองกฎหมาย 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน จำนวน 10 ราย ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 33 ราย ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางาน จำนวน 11 ราย ของกองบริหารการคลัง 30 ก.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง