จัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง

11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาช่อนทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ ตัวอย่างหัว หนังและก้างปลาช่อนทะเล จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  รายละเอียดการจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 11 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 10 ส.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 10 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเตือนอัคคีภัย อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 07 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแครกเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดทำฐานข้อมูลและบริการข้อมูลวิชาการ การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จำนวน 2 ราย ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาคัดแยก จัดเก็บ และขนย้ายเอกสารของกองบริหารการคลัง กรมประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายพลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 06 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อผ้าต่วนประดับรั้วกรมประมง ของสำนักงานเลขานุการกรม 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ส.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล