Click to open Popup
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช  ปล่อยพันธุ์ปลาในนาข้าว โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  75  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์pi-poประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม"ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา"  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย  ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว  43  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563  3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  มิถุนายน_2563  4  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 10 (กาญจนบุรี)  รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (ต่อ)  58  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี   82  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  2  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  นายวิทยา โกษาผล  นำสรุปข้อมูลที่ได้ระดับอำเภอรายงาน ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเขื่องใน (ก.ช.ภ.อ)  65  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.) (ปีงบประมาณ 2563)  2
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  5 03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการ  21 02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 01 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 01 ก.ค. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) : พนักงานราชการ  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง  42 26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์  39 26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  18 26 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาและบริการ  21
03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างพันมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐--๑๑๔-๑๔๐๑๐๐๑๐๐๐๗-๓๑๓๐๐๔-๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาะหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมรถยนต์ เช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชย-4367 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณพ์ยานพาหนะและขอส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
02 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบ ตรวจสอบย้อยกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน 1 ระบบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ของกองกฎหมาย 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : ข่าวประกาศกรมประมง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5 โครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยสินค้าประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมี LC MSMS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 01 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW)(PPS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง