DOF RSS Feed
22 ตุลาคม 2562 bookmark 

 
DOF
    DOF กรมประมง

  แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล..  new article

แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  คลิกอ่านต่อ..

 แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล..


   แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (รายละเอียด) ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

แจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  โครงการ thailand local government summit 2019..  

โครงการ thailand local government summit 2019  คลิกอ่านต่อ..

 โครงการ thailand local government summit 2019..


    ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

โครงการ thailand local government summit 2019...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019..  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019  คลิกอ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019..


   กรมประมงขอเชิญท่านเข้าร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ The 2n..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ AquaEpi ll-2019...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชาสัมพันธ์การประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประชาสัมพันธ์การประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือ กรอบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการต่..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือ กรอบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการต่...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานว..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดงานว...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินในการจัดงานวั..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินในการจัดงานวั...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กลุ่มประมงพื้นบ้านขอเข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงความยินดี และขอรับทราบนโยบายแ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กลุ่มประมงพื้นบ้านขอเข้าพบ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงความยินดี และขอรับทราบนโยบายแ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img
  กรมประมงทั่วไทย (Random)


img

img

img
DOF Channel

play Youtube play Youtube
Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube


img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2019-10-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-10-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Proficiency Test) จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-10-22) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (คนพิการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-22) โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สถานแสดงพันธุสัตว์น้ำระยอง    (2019-10-22) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (2019-10-17) ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  19    (2019-09-11) ประกวดราคาจ้างการศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงหอย ด้วยวิธี |  40    (2019-09-05) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 2 กลุ่ม (51 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  44    (2019-09-03) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน (Live Feed Culture Unit) จำนวน 3 ร |  43    (2019-09-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน (Live Feed |  39
   (2019-08-19) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  56    (2019-08-13) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท |  70    (2019-07-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ FMC ระยะที่ 3 (งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ |  75    (2019-06-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  170    (2019-06-25) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  115
   (2019-10-17) ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2019-09-11) ประกวดราคาจ้างการศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงหอย ด้วยวิธี |  28    (2019-09-05) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 2 กลุ่ม (51 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  36    (2019-09-03) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน (Live Feed Culture Unit) จำนวน 3 ร |  31    (2019-09-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน (Live Feed |  35
   (2019-10-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-10-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (Proficiency Test) จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-10-22) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-22) จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๓ ตู้ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-22) จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (2019-10-21) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 |  2    (2019-09-11) ประกวดราคาจ้างการศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงหอย ด้วยวิธี |  26    (2019-08-28) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวันอ่อน (Live Feed Culture Unit) จำนวน 3 รายการ ด |  30    (2019-08-27) ประกวดราคาจ้างซ่อมตัวเรือเรือตรวจประมงทะเล 610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  34    (2019-08-26) ประกวดราคาจ้างการศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงหอย ด้วยวิธี |  29
   (2019-10-22) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (คนพิการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-10-22) จ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-22) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผชช.วงศ์ปฐมเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-22) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผชช.วิรงรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-10-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

img
ประกาศกรมประมง

   (2019/10/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/10/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 จำนวน 1 ลำ กองตรวจการประมง..    (2019/10/17) ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2019/10/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/10/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
   (2019/07/22) กรมประมง จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 74 รายการ กองการเจ้าหน้าที่..    (2019/05/07) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/04/18) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/03/25) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์..    (2019/03/13) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์..
   (2019/10/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 จำนวน 1 ลำ กองตรวจการประมง..    (2019/10/10) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2019/09/27) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือฯ จ้างบำรุ..    (2019/09/04) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่จำนวน 1 ลำ กองตรวจการประม..    (2019/08/28) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตอาหาร ฯ จำนวน 2 รายการ กองวิจ..
   (2019/10/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/10/17) ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2019/10/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย..    (2019/10/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/10/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
   (2019/10/11) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2019/09/26) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลย..    (2019/09/25) ราคากลาง เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/09/25) ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้..    (2019/09/25) ราคากลาง ระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..

  (2019-10-15) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และรักษาต้นไม้..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 21

  (2019-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 25

  (2019-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 34

  (2019-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 13

  (2019-09-30) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 30

  (2019-10-22) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-10-22) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-10-17) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และรักษาต้นไม้..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จ.ระยอง   ผู้สนใจ: 7

  (2019-09-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล โดยวิธ..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) จ.กระบี่   ผู้สนใจ: 11

  (2019-10-07) ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน)..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จ.ตาก   ผู้สนใจ: 13

  (2019-08-01) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) จ.ยโสธร   ผู้สนใจ: 86

  (2019-07-19)  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่ว..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 112

  (2019-06-21) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 153

  (2019-06-24) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบพนักงานราชการ 2562)..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 118

  (2019-06-12) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ปี 2562 ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 123


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2019 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | fax 0-2562-0564 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 0.8886 วินาที