ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า หมึกกล้วยแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน  34
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)  สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563  4
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี  งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562  3
 ด่านตรวจประมงระนอง  ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR  30
 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ  แบบคำขอลงทะเบียนใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์   6
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา   231
 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2564  1
 ด่านตรวจประมงนราธิวาส  วันที่ 26 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่าง ศจร.นราธิวาส กับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับเรือศรีไพรวัน ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี  95
 ด่านตรวจประมงระนอง  รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา  31
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)  สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2563  4
12 ต.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่  30
08 ต.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และหน่วยงานในสังกัด  46
07 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตาก : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตราฐาน)  11
07 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตาก : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานทำความสะอาดสำนักงาน)  15
02 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงสุรินทร์ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ  24
02 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงสุรินทร์ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ  14
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด  21
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  16
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  10
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  22
12 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด  2
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  สิ่งก่อสร้างงานถนน คสล. และทางเชื่อมอาคาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร พร้อมไหล่ทาง และงานปรับปรุงรั้วตะแกรงตาข่ายถัก ยาวประมาณ ๘๕ เมตร  2
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  สิ่งก่อสร้างงานถนน คสล. และทางเชื่อมอาคาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร พร้อมไหล่ทาง และงานปรับปรุงรั้วตะแกรงตาข่ายถัก ยาวประมาณ ๘๕ เมตร  2
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
16 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
19 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
15 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบลงทุน) โครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซ่อมเรือประมง2 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา การจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 15 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมง2 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 12 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เรื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ฯ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นครศรีธรรมราช 07 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและลงทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 07 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ฯ 2.โครงการจ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ฯ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 2 ลำ 3.โครงการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ฯ จังหวัดพังงา 1 ลำ 4.โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนเปลือกเรือไฟเบอร์กลาสฯ จ.สุราษฏร์ธานี 1 ลำ กองตรวจการประมง 05 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง