DOF RSS Feed
21 มกราคม 2563 bookmark 

 
DOF
    DOF กรมประมง

  ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประกาศ ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดที่ประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องมาแจ้ง ปร..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประกาศ ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดที่ประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ต้องมาแจ้ง ปร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ขอเชิญ สมาชิกฯ ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ขอเชิญ สมาชิกฯ ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือที่ประสงค์ขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ‘อลงกรณ์’แจงกระทรวงเกษตรฯผนึกพาณิชย์และสหกรณ์นาเกลือร่วมมือแก้ปัญหาเกลือทั้งระบบ เร่งขับเคลื่อนมาตรก..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

‘อลงกรณ์’แจงกระทรวงเกษตรฯผนึกพาณิชย์และสหกรณ์นาเกลือร่วมมือแก้ปัญหาเกลือทั้งระบบ เร่งขับเคลื่อนมาตรก...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก(PIPO) ต..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก(PIPO) ต...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมงในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและเจ้าหน้าที่กรมประมงในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมงจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมงจัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทด..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทด...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img
  กรมประมงทั่วไทย (Random)


img

img

img
DOF Channel

play Youtube play Youtube
Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube

Play YouTube Play YouTube


img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2020-01-20) จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  17    (2020-01-20) วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ |  4    (2020-01-20) ปรับปรุงห้องแถวคนงาน ๖ ห้อง    (2020-01-20) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร (พ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (2020-01-16) ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 602 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2020-01-16) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (2020-01-16) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  1    (2020-01-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต |  4    (2020-01-08) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  19
   (2020-01-15) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2020-01-09) ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 602 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2020-01-08) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  7    (2019-12-27) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต |  11    (2019-12-23) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  9
   (2020-01-16) ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจประมงทะเล 602 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2020-01-16) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  1    (2020-01-16) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  2    (2020-01-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต |  5    (2020-01-08) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๑๔๗ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10
   (2020-01-20) จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  17    (2020-01-20) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร (พ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1
   (2020-01-09) ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า |  3    (2020-01-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตน์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  6    (2019-12-17) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2019-11-07) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90  |  29    (2019-10-21) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 |  39
   (2020-01-20) วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ |  4    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-20) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-17) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กค-4366 กรุงเทพมหานคร (กพล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4
   (2019-12-02) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2019-01-11) ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ |  188    (2018-10-04) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) |  240    (2018-08-28) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอ |  256

img
ประกาศกรมประมง

   (2020/01/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2020/01/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual จำนวน 500 เล่ม ของกองบร..    (2020/01/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/17) ประกาศผู้ชนะงานจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..
   (2020/01/16) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำ..    (2020/01/10) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 168 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2020/01/07) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/03) ประกาศ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 100 รายการ พร้อมเศษวัสดุ จำนวน 2 รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/12/19) ประกาศรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม กตส..
   (2020/01/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 จำนวน 1 ลำ กองตรวจการประมง..    (2020/01/09) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2020/01/09) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบลงทุน) โครงการ ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ กองวิ..    (2020/01/07) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างผลิตตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าประมง ตำบลคลองวา..    (2020/01/07) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)..
   (2020/01/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2020/01/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual จำนวน 500 เล่ม ของกองบร..    (2020/01/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/17) ประกาศผู้ชนะงานจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..
   (2020/01/15) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2020/01/15) ราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/15) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Plotter ขนาด Ao จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2020/01/13) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2020/01/13) ราคากลางโครงการจัดประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..

  (2020-01-17) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอัตราเจ้างเหมาบริการงานด้านการเงิน บัญชีและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จ.ระนอง   ผู้สนใจ: 139

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 7

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 5

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 7

  (2020-01-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือและสินค้าประมงนำเข้า..

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด จ.ตราด   ผู้สนใจ: 7

  (2020-01-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 3

  (2020-01-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 3

  (2020-01-20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 3

  (2020-01-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิเตอร์..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 10

  (2020-01-16) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ผู้สนใจ: 8

  (2020-01-10) ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี   ผู้สนใจ: 34

  (2020-01-10) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภ..

   ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) จ.สงขลา   ผู้สนใจ: 97

  (2020-01-10) ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรก..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 14

  (2020-01-06) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 29

  (2020-01-06) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2563..

   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) จ.สงขลา   ผู้สนใจ: 141


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6  คู่มือปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fake News)
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2020 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | fax 0-2562-0564 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 3.197 วินาที