Click to open Popup
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 15 กันยายน 2562  48
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีฉพาะเจาะจง
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก  วันที่ 15 กันยายน 2562 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา   84
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูล
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก  วันที่ 15 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา  72
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2562  52
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.พฤษภาคม 2563  1
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล  คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล)  143
 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นครศรีธรรมราช  ผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช  2
05 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) : พนักงานราชการ  ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 และช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3   44
04 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง  17
04 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง  11
03 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ  39
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร  17
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง  14
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  9
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บก ๒๔๓๗ แม่ฮ่องสอน จำนวน ๗ รายการ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-๒๔๙๗ แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๔ รายการ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-๕๐๒๗ พะเยา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่างสัตว์น้ำตัวอย่างน้ำและปัจจัยการผลิต ฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้า 05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 05 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ 04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเดินสายไฟเมนเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง 02 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง