ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน


[2022-11-28] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ในแหล่งน้ำ ณ ห้วยวังยาง หมู่3 และ ห้วยทุ่งปุดนา หมู่9 [2022-11-24] ประมงอำเภอตะโหมดลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอ ตะโหมดและปศุสัตว์อำเภอตะโหมด เข้าตรวจสอบและติดตามปัจจัยร้านค้า อาหารสัตว์ พร้อมแจ้งการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประจำปี [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน [2022-11-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC จังหวัดพัทลุง ครั้งที่11/2565 [2022-11-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11 /2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2022-11-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting [2022-10-18] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน 


วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสน ยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เพื่อพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร และรับฟังปัญหา ความต้องการของพื้นที่ โดยได้ชี้แจงข้อราชการของสำนักงานประมงอำเภอเขาชัยสน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย(ด้านประมง) และการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วัดเกาะทองสม หมู่ที่ ๑๕ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง