ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


[2022-11-28] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ในแหล่งน้ำ ณ ห้วยวังยาง หมู่3 และ ห้วยทุ่งปุดนา หมู่9 [2022-11-24] ประมงอำเภอตะโหมดลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอ ตะโหมดและปศุสัตว์อำเภอตะโหมด เข้าตรวจสอบและติดตามปัจจัยร้านค้า อาหารสัตว์ พร้อมแจ้งการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประจำปี [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน [2022-11-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC จังหวัดพัทลุง ครั้งที่11/2565 [2022-11-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11 /2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2022-11-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting [2022-10-18] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา โครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง