ข้อมูลผู้บริหารกรมประมง 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์

อธิบดีกรมประมง


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2506 ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2529 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การประมง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2539

ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2529

ประสบการณ์การทำงาน
• สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 
• สำนักงานประมงจังหวัดตราด 
• สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และกองแผนงาน 
• ปี 2555 ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน 
• ปี 2558 ดำรงตำแหน่งเป็นประมงจังหวัดนนทบุรี 
• ปี 2559 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน 
• ปี 2560 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
• ปี 2561 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
• 13 มกราคม 2564  ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมง

ผลงาน/งานสำคัญด้านบริหาร
• เลขานุการของคณะกรรมการบริหารสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ ปี 2549-2553 หลังจากที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการเสนอยุทธศาสตร์กุ้งทะเล ปี 2549-2553 ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สัตว์น้ำฉบับแรกที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
• ฝ่ายเลขานุการคณะผู้จัดทำแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ. 2552-2561) ที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
• คณะกรรมการในการจัดทำยุทธศาสตร์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ พ.ศ. 2556-2559 
• โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 
• การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562-2565) 
• การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ 15 ชนิด 
• การจัดทำและผลักดันแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของแต่ละพื้นที่ จนกระทั่งปี 2564 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมง 
การฝึกอบรม
• ปี 2551 หลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 104” จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• ปี 2555 หลักสูตร “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ โดยสันติวิธี รุ่นที่ 9” จากสถาบันพระปกเกล้า
• ปี 2559 หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง” จากสถาบันพระปกเกล้า 
• ปี 2560 หลักสูตร “หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง (ส.นบส.)” จากสำนักงาน ก.พ.

ข้อคิดในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แนวทางเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดังนี้ “การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังระหว่างกรมประมงและภาคเอกชนเพื่อทำให้ภาพรวมของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีความชัดเจนและมั่นใจ ในช่วงที่มารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมประมงได้รับมอบหมายให้วางแผนและจัดทำนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย ระหว่างปี 2564-2570 ให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลผลิตที่มั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง และภาคการประกอบการมีความยั่งยืน นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็มีความสำคัญที่ต้องฝ่าวิกฤติทั้งการเลี้ยงและการผลิตเพื่อการส่งออกด้วย ซึ่งกรมประมงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขให้ปัญหาบรรเทาลง และในการปฏิบัติงานของผมจะต้องขอให้ทุก ๆ ภาคส่วนในแวดวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่องร่วมมือและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวางแผนเพื่อความก้าวหน้าของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยต่อไป”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่ได้รับ  วันที่ 5 ธันวาคม 2535       เครื่องราชฯที่ได้รับ   จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 5 ธันวาคม 2538       เครื่องราชฯที่ได้รับ   ตริตาภรณ์มงกุฏไทย(ต.ม.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 5 ธันวาคม 2542       เครื่องราชฯที่ได้รับ   ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 5 ธันวาคม 2544       เครื่องราชฯที่ได้รับ   ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย(ท.ม.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 5 ธันวาคม 2548       เครื่องราชฯที่ได้รับ   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 5 ธันวาคม 2554       เครื่องราชฯที่ได้รับ   เหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 28 กรกฏาคม 2560    เครื่องราชฯที่ได้รับ   ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)
วันที่ได้รับ  วันที่ 28 กรกฏาคม  2563   เครื่องราชฯที่ได้รับ    ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)