ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2563    

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

การคำนวณ รอบ 12 เดือน ความพึงพอใจต่อการให้บริการ    ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 รายละเอียดตามไฟลฺ์แนบ

สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด   ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

                   ตามที่  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ร้านกฤษณาสโตร์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทัะ้งสิ้น  3,924 บาท รายละเอีียดตามไฟล์ที่แนบ

     ตามที่สำนักงานปรมะงจังหวัดพัทลุง  ได้จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน  กข 4626 พัทลุง  จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ชนะเสนอราคาได้แก่ ร้านชัยคาร์ออดิโอ  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท  รายละเอียดตามไฟล์ฺแนบ

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท วอร์คอม พีที จำกัด   ตามที่  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้จัดซื้อวัสดุคอมฯ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

               สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็๋นไปด้วยคงามโปร่งใส และตรวจสอบบได้ตจามรายละเอียดแนบท้ายนี้

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,614)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,043) แบบฟอร์ม1.. (877) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (870) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (734) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (669) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (667) ข่าวรับสมัครงาน.. (638) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (623) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (610) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (587) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (584) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (582) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (580) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (550) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (530) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (526) งบทดลองประจำเดือน.. (523) ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทย ปี 63.. (514) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (514)