ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ระบบออนไลน์

1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

2. ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2561

3. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านประมง พ.ศ. 2556

แบบ ทบ.1-1 ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-2 แสดงข้อมูลที่ดินแบบ

แบบ ทบ.1-3 รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แบบ ทบ.1-4 ยินยอมให้ใช้ที่ดิน

แบบ ทบ.1-5 ต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-6 แจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี

แบบ ทบ1-7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.2-1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบ ทบ.2-2 ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบคำขอเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการรซื้อขายสัตว์น้ำ กสน.1

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 2 

แบบคำขอยกเลิกการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 3

แบบ ทบ. ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน

1. คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5. คู่มือปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      จำนวน 2,833 รายการ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

การคำนวณ รอบ 12 เดือน ความพึงพอใจต่อการให้บริการ    ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 รายละเอียดตามไฟลฺ์แนบ

สรุปสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำจังหวัด   ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   รายละเอียดตามไฟล์แนบ

                   ตามที่  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ร้านกฤษณาสโตร์  โดยเสนอราคาเป็นเงินทัะ้งสิ้น  3,924 บาท รายละเอีียดตามไฟล์ที่แนบ

     ตามที่สำนักงานปรมะงจังหวัดพัทลุง  ได้จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน  กข 4626 พัทลุง  จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ชนะเสนอราคาได้แก่ ร้านชัยคาร์ออดิโอ  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท  รายละเอียดตามไฟล์ฺแนบ

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท วอร์คอม พีที จำกัด   ตามที่  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้จัดซื้อวัสดุคอมฯ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

               สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็๋นไปด้วยคงามโปร่งใส และตรวจสอบบได้ตจามรายละเอียดแนบท้ายนี้

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,716)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,117) แบบฟอร์ม1.. (990) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (938) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (892) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (759) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (748) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (748) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (737) ข่าวรับสมัครงาน.. (705) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (683) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (677) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (667) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (657) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (631) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (593) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (589) งบทดลองประจำเดือน.. (585) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (580) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (566)