ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ระบบออนไลน์

1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

2. ระเบียบกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2561

3. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านประมง พ.ศ. 2556

แบบ ทบ.1-1 ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-2 แสดงข้อมูลที่ดินแบบ

แบบ ทบ.1-3 รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แบบ ทบ.1-4 ยินยอมให้ใช้ที่ดิน

แบบ ทบ.1-5 ต่ออายุทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.1-6 แจ้งข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายปี

แบบ ทบ1-7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำ

แบบ ทบ.2-1 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบ ทบ.2-2 ต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านประมง

แบบคำขอเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการรซื้อขายสัตว์น้ำ กสน.1

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 2 

แบบคำขอยกเลิกการเข้าใช้งานระบบออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กสน. 3

แบบ ทบ. ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียน

1. คู่มือการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5. คู่มือปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,900)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,337) แบบฟอร์ม1.. (1,264) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (1,227) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (1,187) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,108) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (995) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (956) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (937) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (900)