บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์

ประมงจังหวัดพัทลุง
(089-6666176)
    


นางสาววณิดา ปิ่นชูทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(โทรศัพท์ 081-535-1878)
    


นางนพวรรณ พรหมสกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(082-8262449)
    


นางสมหวัง หนูบูรณ์

ลูกจ้างประจำ
( 081-9904985)
    
นายบุญธรรม อินทะเสม

ลูกจ้างประจำ
(081-990-5978)
    


นางสาวสุมาลี กุลนิพัฒน์

พนักงานราชการ
(089-4658162)
    
ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ฟองสุวรรณ

พนักงานราชการ
(091-4594353)
    


นายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(080-2865041)
    


นายวีระชัย อนุศิริ

พนักงานขับรถยนต์
( 064-6864254)
    


นายไพโรจน์ จันบัว

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
( 064-0973163)
    


นายยงยุทธ ลิ่มพานิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(065-3500393)
    


นางสาวจารุพร หนูฤทธิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(083-0645926)
    


นายชูพงศ์ แก้วกลับ

พนักงานราชการ
(085-6285348)
    
นางสาวพชร จันทร์หอม

พนักงานราชการ
(082-4110044)
    
นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(065-3500390)
    


นางมัณฑนา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
(063-0798899)
    


นายอำนวย อุ่นฤกษ์

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง
(065-3500394)
    
นายกอบชนม์ บริเพ็ชร

ประมงอำเภอปากพะยูน
( 065-3500388)
    
นายกำธร จรูญศักดิ์

ประมงอำเภอควนขนุน
( 065-3500386)
    
นายสมปราถ นวลแก้ว

ประมงอำเภอป่าบอน
( 065-3500392)

รับผิดชอบอำเภอกงหราด้วย

    
นายถาวร รุกขสุคนธ์

ประมงอำเภอเขาชัยสน
(065-3500387)
    


นางสาวทิพากร สุขพล

ประมงอำเภอบางแก้ว
( 065-3500391)
    
นางสาวฐิติพร บุณยอุดมศาสตร์

ประมงอำเภอตะโหมด
(093-9598299)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000