โทรศัพท์ 088-3985864


( 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 074-604631)
    


นางสาวจิราวรรณ บุตรทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(065-3500389)
    


นางนพวรรณ พรหมสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( )
    


นางสมหวัง หนูบูรณ์

ลูกจ้างประจำ
( )
    
นายบุญธรรม อินทะเสม

ลูกจ้างประจำ
( )
    


นางสาวสุมาลี กุลนิพัฒน์

พนักงานราชการ
( )
    


นางสาวช่อผกา มิลำเอียง

พนักงานราชการ
    


นางสาวกัญจนากรณ์ เมืองสง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


-

-
( )
    


นายยงยุทธ ลิ่มพานิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(065-3500393)
    


นางสาวจารุพร หนูฤทธิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวพชร จันทร์หอม

พนักงานราชการ
    


นายชูพงศ์ แก้วกลับ

พนักงานราชการ
( )
    


นายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
( พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายอานนท์ รามสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(065-3500390)
    


นางมัณฑนา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
(063-0798899)
    


นายไพโรจน์ จันบัว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวจริญ หมื่นหนู

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
( พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    


นายอำนวย อุ่นฤกษ์

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง
(065-3500394)
    
นายกอบชนม์ บริเพ็ชร

ประมงอำเภอปากพะยูน
( 065-3500388)
    
นายสมปราถ นวลแก้ว

ประมงอำเภอควนขนุน
( 065-3500392)
    
นางสาวบุษรา ชุมเชื้อ

ประมงอำเภอป่าบอน
( 065-3500386)

รับผิดชอบอำเภอกงหราด้วย

    
นายถาวร รุกขสุคนธ์

ประมงอำเภอเขาชัยสน
(065-3500387)
    


นางสาวทิพากร สุขพล

ประมงอำเภอบางแก้ว
( 065-3500391)
    
นางสาวสุวารี นิลจันทร์

ประมงอำเภอตะโหมด
(093-9598299)
    


โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง


    


พื้นที่การความรับผิดชอบของประมงอำเภอ จังหวัดพัทลุง


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ