นายภูษิต จันทร์เพชร

ประมงจังหวัดพัทลุง
( 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 074-604631)
    


นางสาวจิราวรรณ บุตรทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางนพวรรณ พรหมสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( )
    


นางสมหวัง หนูบูรณ์

ลูกจ้างประจำ
( )
    
นายบุญธรรม อินทะเสม

ลูกจ้างประจำ
( )
    


นางสาวสุมาลี กุลนิพัฒน์

พนักงานราชการ
( )
    


นางสาวช่อผกา มิลำเอียง

พนักงานราชการ
    
( )
    


-

-
( )
    


นายยงยุทธ ลิ่มพานิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวจารุพร หนูฤทธิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวพชร จันทร์หอม

พนักงานราชการ
    


นายชูพงศ์ แก้วกลับ

พนักงานราชการ
( )
    
( )
    


( )
    


นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางมัณฑนา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
    
( )
    


( )
    


นายอำนวย อุ่นฤกษ์

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง
    
นายกอบชนม์ บริเพ็ชร

ประมงอำเภอปากพะยูน
    
นายสมปราถ นวลแก้ว

ประมงอำเภอควนขนุน
    
นางสาวบุศรา ชุมเชื้อ

ประมงอำเภอป่าบอน


รับผิดชอบอำเภอกงหรา

    
นายถาวร รุกขสุคนธ์

ประมงอำเภอเขาชัยสน
    


นางสาวทิพากร สุขพล

ประมงอำเภอบางแก้ว
    
นางสาวสุวารี นิลจันทร์

ประมงอำเภอตะโหมด
    


โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง


    


พื้นที่การความรับผิดชอบของประมงอำเภอ จังหวัดพัทลุง


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ