บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์

ประมงจังหวัดพัทลุง
(โทรศัพท์ 089-666-6176)
    


นางสาววณิดา ปิ่นชูทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(โทรศัพท์ 081-535-1878)
    


นางนพวรรณ พรหมสกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(ข้าราชการ)
    


ลูกจ้างประจำ


( )
    
ลูกจ้างประจำ


( )
    


พนักงานราชการ


( )
    
พนักงานราชการ


( )
    


เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 085-881-2024
( )
    
นายวีระชัย อนุศิริ

พนักงานขับรถยนต์
( )
    
นายไพโรจน์ จันบัว

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
( )
    


นายยงยุทธ ลิ่มพานิช

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(ข้าราชการ)
    


นางสาวจารุพร หนูฤทธิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    


นายชูพงศ์ แก้วกลับ

เจ้าหน้้าที่ประมง
( พนักงานราชการ)
    
นางสาวพชร จันทร์หอม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางกาญจนา เตี้ยวซี

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


ปฏิบัติงานประมงอำเภอป่าพะยอมและอำเภอศรีบรรพต


( )
    
ประมงอำเภอเมือง / ประมงอำเภอศรีนครินทร์

เจ้าพนักงา่นประมงชำนาญงาน
( )
    
ประมงอำเภอปากพะยูน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
( )
    
ประมงอำเภอควนขนุน

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
( )
    


นายอำนวย อุ่นฤกษ์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเขาชัยสน )
    
ประมงอำเภอบางแก้ว และดูแลอำเภอตะโหมด

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
( )
    
ประมงอำเภอป่าบอน

เจ้าพนักงา่นประมงชำนาญงาน
( )
    
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000