บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์

ประมงจังหวัดพัทลุง
( 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 074-604631)
    


ว่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(065-3500389)
    


นางนพวรรณ พรหมสกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( )
    


นางสมหวัง หนูบูรณ์

ลูกจ้างประจำ
( )
    
นายบุญธรรม อินทะเสม

ลูกจ้างประจำ
( )
    


นางสาวสุมาลี กุลนิพัฒน์

พนักงานราชการ
( )
    
นางสาวช่อผกา มิลำเอียง

พนักงานราชการ
( 062-2420392)
    


นายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
( )
    


นายวีระชัย อนุศิริ

พนักงานขับรถยนต์
( )
    


นายไพโรจน์ จันบัว

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
( )
    


นายยงยุทธ ลิ่มพานิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(065-3500393)
    


นางสาวจารุพร หนูฤทธิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายชูพงศ์ แก้วกลับ

พนักงานราชการ
(085-6285348)
    
นางสาวพชร จันทร์หอม

พนักงานราชการ
    
นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(065-3500390)
    


นางมัณฑนา สุขเกษม

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ
(063-0798899)
    


นายอำนวย อุ่นฤกษ์

ประมงอำเภอเมืองพัทลุง
(065-3500394)
    
นายกอบชนม์ บริเพ็ชร

ประมงอำเภอปากพะยูน
( 065-3500388)
    
นายสมปราถ นวลแก้ว

ประมงอำเภอควนขนุน
( 065-3500392)
    
นางสาวบุษรา ชุมเชื้อ

ประมงอำเภอป่าบอน
( 065-3500386)

รับผิดชอบอำเภอกงหราด้วย

    
นายถาวร รุกขสุคนธ์

ประมงอำเภอเขาชัยสน
(065-3500387)
    


นางสาวทิพากร สุขพล

ประมงอำเภอบางแก้ว
( 065-3500391)
    
นางสาวสุวารี นิลจันทร์

ประมงอำเภอตะโหมด
(093-9598299)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

 39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000