การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


[2022-11-28] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [2022-11-28] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ในแหล่งน้ำ ณ ห้วยวังยาง หมู่3 และ ห้วยทุ่งปุดนา หมู่9 [2022-11-24] ประมงอำเภอตะโหมดลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอ ตะโหมดและปศุสัตว์อำเภอตะโหมด เข้าตรวจสอบและติดตามปัจจัยร้านค้า อาหารสัตว์ พร้อมแจ้งการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประจำปี [2022-11-24] ประมงอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสน ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน [2022-11-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จ.พัทลุง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC จังหวัดพัทลุง ครั้งที่11/2565 [2022-11-22] ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11 /2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2022-11-22] หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการประเมินที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting [2022-10-18] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านทั้งหมด 

การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
         ให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเกษตรแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น สามารถยื่นแบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01)

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ ด้านประมง 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ใบเสร็จค่าพันธุ์สัตว์น้ำหรือค่าอาหารสัตว์น้ำ
5. ภาพถ่ายเกษตรกร ณ พื้นที่บ่อ/กระชัง ที่ประสบภัยของตน
6. สำเนอหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอฝ
8. ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

ในกรณีที่หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่สามารไปยื่นแบบแสดงความจำนงได้ สามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรไปยื่นแบบฯ แทนได้

สามารถยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) สามารถยื่นได้ ณ สำนักงานประมงอำเภอ หรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดนัดหมาย