การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


[2022-03-21] แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง [2022-03-15] ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2022-02-28] การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [2022-02-10] ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 [2021-04-26] E-Service ห้องสมุดกรมประมง [2021-04-26] E-Service ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2021-04-26] E-Service ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ [2021-04-26] E-Service คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-04-26] คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2021-04-26] การให้บริการ แบบฟอร์มต่างๆ อ่านทั้งหมด 

การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
         ให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเกษตรแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น สามารถยื่นแบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01)

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ ด้านประมง 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. ใบเสร็จค่าพันธุ์สัตว์น้ำหรือค่าอาหารสัตว์น้ำ
5. ภาพถ่ายเกษตรกร ณ พื้นที่บ่อ/กระชัง ที่ประสบภัยของตน
6. สำเนอหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอฝ
8. ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

ในกรณีที่หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่สามารไปยื่นแบบแสดงความจำนงได้ สามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรไปยื่นแบบฯ แทนได้

สามารถยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) สามารถยื่นได้ ณ สำนักงานประมงอำเภอ หรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดนัดหมาย