ประกาศทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

   (2021-02-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด (แผนงานที่ 3.2) โดยวิธีคัดเลือก..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 6-01-64 เกษตรอินทรีย์..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโรงแรมอนุันตา รีสอร์ท..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโรงแรมหนานท่าส้าน..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านวิชาพาณิย์..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านวิชาพาณิย์..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านวิชาพาณิย์..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านวิชาพาณิย์..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านสมบูรณ์..
   (2021-02-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโรงแรม ร้อยทอง รีสอร์ท..
   (2021-02-17) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคานายมงคล มีสง..
   (2020-12-16) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ร้านวิชาพาณิชย์..
   (2020-12-21) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านวิชาพาณิย์..
   (2021-01-20) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อารียาปาร์ค..
   (2021-01-11) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านซันมาลเอกสาร..
   (2021-02-17) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านฉลาดการพิมพ์..
   (2021-01-18) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านไซแอนด์พริ้น ..
   (2020-12-01) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านไซแอนด์พริ้น..
   (2020-11-16) เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาร้านวิชาพาณิย์..
   (2020-12-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของนายสมชัย บัวเนียม..
   (2021-01-20) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..
   (2021-01-20) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
   (2021-01-06) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง..
   (2562-01-10) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง..
   (2018-10-21) เทส..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,648)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,069) แบบฟอร์ม1.. (914) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (899) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (791) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (703) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (698) ข่าวรับสมัครงาน.. (664) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (651) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (639) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (614) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (604) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (603) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (600) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (580) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (562) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (553) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (551) งบทดลองประจำเดือน.. (548) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (533)

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000