การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  27,033

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ นางสาวจุฑามาศ เอียดเซ่ง ประมงอำเภอบางปะกง ดำเนินการสำรวจสินค้าประมงพื้นบ้าน และจัดหาสถานที่ให้ชาวประมง ในการนำสินค้ามาจำหน่ายตามโครงการกระจายสินค้า และกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman market) ณ ตลาดร้านค้าชุมชนวัดหงส์ทอง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง

เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น จากชาวประมงลอบปูแบบพับได้ ครั้งที่ 3

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิด