การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  30,285

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Traffy Fondue

คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2565

ประชุมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

                วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวปริศนา  คลิ้งสุขคล้าย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา เป็นประธานเปิดประชุมให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่รับผิดชอบ เรื่อง ปัญหาการใช้ยาในพื้นที่และหลักการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยงกุ้งทะเล โดย นางสาวอรกัญญ

นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวรัชดาภรณ์ อินทเกษร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านประมงอำเภอท่าตะเกียบ ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ตลาดร้อยล้าน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา