การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  2,463

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับนายอภัย  สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงปลาสลิดด

ตอนที่ 2 แก้ไขข้อมูลจีเอพี ในโปรแกรม APD

สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต

สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเศรษฐกิจภาคการเกษตรแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลากหลายชนิดสูง จัดอยู่ในอันดับต้นๆ

การซื้อขายกุ้งทะเลในโปรแกรม APD ตอนที่ 1

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ดำเนินการจับพิกัด GPS แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายในการประกาศเขตคุ้มครองพ่อแม่พันธ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้พ่อแม่พันธ์ถูกจับมาใช้ประโยชน์มากจนเกินไปในช่วงฤดูแล้งซึ่งปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่

การเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง

มาตราการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย

ช่องทางติดต่องานบริการของกรมประมง สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 new