งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  966,825

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เกษตรกร อำเภอเขื่องใน ที่ขุดบ่อเสร็จแล้ว 4 ตำบล 48 ราย 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 64 เวลา 07.00 น. นายวิทยา โกษาผล  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนายประชุม ดวนใหญ่  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ตรวจรับ-มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เกษตรกร อำเภอเขื่องใน ที่ขุดบ่อเสร็จแล้ว 4 ตำบล 48 ราย  มอบปัจจัยการผลิต

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณน้ำโขง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี  บริเวณน้ำโขง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พบว่า ปริมาณน้ำลดลง และมีลมแรง ชาวประมงจะเริ่มลงหาปลาในช่วงเย็น ของทุกวันปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเนื้ออ่อน

ประมงอำเภอพิมายร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอพิมาย (ก.ช.ภ.อ.พิมาย) ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประมวล อ่อนละมัย ประมงอำเภอพิมาย ร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอพิมาย (ก.ช.ภ.อ.พิมาย) ครั้งที่ 6/2564  ด้ายสาธารณภัยฯและในการช่วยด้านประมง ได้ประชุมผ่านมติเห็นชอบ ก.ช.ภ.อ.เสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องประชุม (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และนำส่งเอกสารเมื

การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอเขมราฐ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อวัสดุการเกษตร  ร่วมกับ นางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล รับผิดชอบด้านประมงอำเภอดอนมดแดง นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบด้านประมงอำเภอตาลสุม นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ บูรณางานเพื่