งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  41,645

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้นำเข้า

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยลายมีชีวิต จำนวน 48 กล่อง น้ำหนัก 1,056 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ AK/886 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง "การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน"

โครงสร้างขององค์กร

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 2 ใบอนุญาต ประเภทกุ้งขาวมีชีวิต จำนวน  61 กล่อง น้ำหนัก 610 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เที่ยวบินที่ FD/508  และประเภทกั้งตั๊กแตนมีชีวิต จำนวน 9 กล่อง น้ำหนัก 108 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เที่ย

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามแผนฟื็นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี 2562

           กรมประมงได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ามีจังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม หนองคาย และจังหวัดแพร่ ที่บันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการเปิดระบบแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ทางระบบ

สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมจัดนิทรรศการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง ตามโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดจรเข้ตาย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓