งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  20,659

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 03.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกจำกัด 5 ใบอนุญาต ประเภทกุ้งขาวมีชีวิต จำนวน 73 กล่อง น้ำหนัก 730 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เที่ยวบินที่ FD/508 และประเภทกั้งตั๊กแตนมีชีวิต จำนวน 4,4,5,9 กล่อง น้ำหนัก 40,40,50,90 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ จำนวน 7 แห่ง 25 พฤษภาคม 2563

จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62

จังหวัดระนอง โดย นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(พันธุ์ปลากะพงขาว)  เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มจำนวนประชาการสัตว์น้ำในลำน้ำกระบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สานสัมพันธ์สอง

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านประมง)

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านประมง)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล ประจำวันที่ 6 กันยายน 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ