งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  1,228,344

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงจัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Line Meeting)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไก

สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ในเขตอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

สำนักงานประมงอำเภอน้ำยืน  ตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ในเขตอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี   วันที่  19  พ.ค. 65   เวลา 09.30 น. นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม ศพก.หลัก อำเภอน้ำยืน รายนายถนอม  โพพิลา ต.สีวิเชียร  อ.น้ำยืน  จ. อุบลฯ  เพื่อเตรีย

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่นที่สองของฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย

ประมงเขื่องในติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และทำการเพาะพันธุ์รุ่นที่สองของฟาร์มตัวอย่างฯ                 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ติดตามผลการเพาะพันธุ์ปลสตะเพียนขาวที่เพาะพันธุ์ รุ่นที่ 1/65 เมื่อวันที่ 19 เม.ย 65 พบว่าลูกปลามีขนาด 1 -2 เซนติเมตร &