การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ  13,104

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ในกว๊านพะเยา

 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ในกว๊านพะเยา และปรึกษา หารือ การดำเนินการ วิธีการ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการกำจัดวัชพืช ร่วมกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

เข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในกว๊านพะเยาครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้จัดการประชุมเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในกว๊านพะเยาครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเยาเข้าร่วม

ร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำ และปัญหา  อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา