กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  147,606

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกกล้วยแช่เย็น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก ตรวจสอบสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกกล้วยแช่เย็น ซึ่งนำเข้าจากประเทศเมียนมา โดยใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร (Test Kit) จากการตรวจสอบไม่พบสารฟอร์มาลีนใน ตัวอย่างสินค้า นำเข้าดังกล่าว

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม  2563

ภาพข่าวสารด่านฯ ผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม   2563

แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563

แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดชนิดสัตว์น้้าที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอผู้สังเกตการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง ที่จะออกทำการประมงในพื้นที่รับผิดชอบของกรอบความตกลงว่าด้วยการทำประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA)

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอผู้สังเกตการณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง ที่จะออกทำการประมงในพื้นที่รับผิดชอบของกรอบความตกลงว่าด้วยการทำประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “ประกาศกรมประมง เรื่องหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านนำ้ไทย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 หมวด 4 ผู้สังเกตการณ์บนเรื