กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  84,105

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินที่ 1/2564

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย

ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ จังหวัดเชียงราย ลำดับที่ ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ

ฐานข้อมูลด้านการประมง

การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในไม้น้ำอนูเบียสใบกว้างโดยการฉายรังสีแกมม่า

วันที่ 13 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส และชุดสหวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของศรชล.

วันที่ 13 ก.พ. 63 ศจร.นราธิวาส และชุดสหวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของศรชล. ซึ่งเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรือจากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับคำแนะนำ รวมถึงแจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ระหว่างประชากรกุ้งก้ามกราม

กฎหมายนำเข้าส่งออก

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภูร่วมงานวันรณรงค์เครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคการเกษตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ไปร่วมเป็นเกียรติในงานวันรณรงค์เครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคการเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่ สร้างการรับรู้การใช้สารเค