กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  40,378

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำสั่ง

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้นำเข้า

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 14.50 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ประเภทหอยแครงมีชีวิต จำนวน 49 กล่อง น้ำหนัก 1,078 กิโลกรัมและปูทะเลมีชีวิต จำนวน 11 กล่อง น้ำหนัก 300 กิโลกรัม นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ QZ/154 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตนำเข้า จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

คำขอเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (แบบ กสน.1)

แบบแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (แบบ จสค.1)

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

แบบฟอร์ม กปม.สส.4 (HC 4)