กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  768,607

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สขร.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนส.ค.63.xlsx

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวนพคุณ รอบคอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา