กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  1,181,410

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

วันนี้(25 พ.ย.65)เวลาประมาณ 09.40 .สำนักประมงจังหวัดพังงา โดยจิรานุวัฒน์ ชูเพชร ประมงอำเภอคุระบุรีและนางสาวพัทธิ์วิรา อีดเกิด เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงานร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ณ บริเวณน่านน้ำอำเภอคุระบุรี มีสนง.ประมง,ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ,ตรวจคนเข้าเมืองจว.พังงาจัดหางาน,ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3,แรงงานจังหวัดฯ, ประชาสัมพันธ์จังหวัด ,เจ้าท่าภูมิภาค, ตำรวจน้ำ 2 กก.8,ศรชล.ภาค 3,พมจ. ผลการตรวจเรือทั้งหมด 10 ลำไม่พบการกระทำผิดตาม พรก.ประมง

ประชาสัมพันธ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ครอบครอง หรือเพาะเลี้ยง ตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการห้ามเพาะเลี้ยง ห้ามปล่อยสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) โดย สัตว์น้ำ GMOs ทำให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และอาจทำให้ถูกกีดกันทางการค้า หากเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสัตว์น้ำเรืองแสงอยู่ในครอบครอง สามารถส่งมอบให้ทางกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง หรือ

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ครอบครอง หรือเพาะเลี้ยง ตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า ครอบครอง หรือเพาะเลี้ยง ตามความในมาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมฝึกสอนวิธีการออกหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งทะเล ผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้