กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  116,182

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

คู่มือปฏิบัติงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2564

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

แนวทางดำเนินการตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านประมง ปี พ.ศ.2556

ส่วนหัว

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

นายปรีชา พาชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายปรีชา พาชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ศพจ.สตูล

ที่ตั้ง อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล  หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110    if-satuninland@hotmail.com    โทร/โทรสาร 0 7477 5455