กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง  25,165

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาทำพันธุ์ พ.ศ. 2557

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธุ์ พ.ศ 2547

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. 2559

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงนามรับรองในใบรับรองการนำเข้าและส่งออกกุ้งไปประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง งดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560

เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560