ราคาสัตว์น้ำ  1,679

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำเดือนสิงหาคม2563

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบกระเพาะปลาตากแห้ง (สินค้านำผ่าน) ปริมาณ 4,400 กิโลกรัม (220 กระสอบ) มูลค่า 1,364,198 บาท จากต้นทางประเทศแทนซาเนีย โดยนำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งผ่านไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่

ปูทะเล

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (1/2)

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เพิ่มเติม ๒๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓

ปรับปรุง ๓ มกราคม ๒๕๖๓

มาตรา11 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ (ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ)

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย