ราคาสัตว์น้ำ  193,058

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (23-27 พฤษภาคม 2565) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 18 - 20 พ.ค. 65

ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย (17-20 พฤษภาคม 2565) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

AFPD ธันวา 64