ราคาสัตว์น้ำ  150,437

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ราคาสัตว์น้ำ แก้ไข 2564

ร่วมประชุมโครงการสำคัญประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ร่วมประชุมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง ในการเสนอโครงการสำคัญประจำปี 2565 ที่สอดคล้องกับปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและชี้แจงแนวทางในการจัดทำโครงการสำคัญ และวางแผนการขับเคลื่อนงานอย่า

ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564