ราคาสัตว์น้ำ  2,271

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตารางประกาศราคา 20 สิงหาคม แก้ไข2

สัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำเดือนสิงหาคม2563

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบกระเพาะปลาตากแห้ง (สินค้านำผ่าน) ปริมาณ 4,400 กิโลกรัม (220 กระสอบ) มูลค่า 1,364,198 บาท จากต้นทางประเทศแทนซาเนีย โดยนำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งผ่านไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่

ปูทะเล

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (1/2)

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เพิ่มเติม ๒๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๓

ปรับปรุง ๓ มกราคม ๒๕๖๓

มาตรา11 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ (ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ)