ราคาสัตว์น้ำ  1,376

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 00.20 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาน้ำจืดสวยงามมีชีวิต จำนวน 6 กล่อง ปริมาณ 5,892 ตัว ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ FD/359 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

ราคาขายปลีก

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบกระเพาะปลาตากแห้ง (สินค้านำผ่าน) ปริมาณ 4,400 กิโลกรัม (220 กระสอบ) มูลค่า 1,364,198 บาท จากต้นทางประเทศแทนซาเนีย โดยนำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งผ่านไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่

สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ และเฝ้าระวังทั้งช่องทางผ่านแดนทางบก (จุดผ่านแดนถาวร) และทางทะเล(ท่าเรือกัลปังหา)

ราคาหน้าฟาร์ม

ปูทะเล

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (1/2)

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ