สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  23,602

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (มค-กค)

สถิติการนำเข้า ส่งออก นำผ่านฯ ปี 2563(ม.ค.-ก.ค.)

ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก สัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำเดือน (สิงหาคม 2563)

ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก สัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำเดือน (กรกฎาคม2563)

ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก สัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำเดือน (มิถุนายน 2563)

ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก สัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำเดือน (พฤษภาคม 2563)

ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออก สัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำเดือน (เมษายน 2563)

ชนิด ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำทางด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำเดือน (สิงหาคม2563)