สถิติด้านประมง (Fisheries Statistics)  36,408

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

สินค้าที่นำเข้า ส่งออกประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563

ศพจ.เขต 10 (กาญจนบุรี) สบับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนทอง แก่สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมฯ

สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 (มค-กย)

สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 (กันยายน)

เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปิยะพร เพลงสันเทียะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางจิราพร เลิศไกร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง" ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็

สถิติการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563 (มค. - กย.)

ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกรที่มีพื้นเสียหายจากเหตุอุทกภัย

วันที่ 11 และ13 ธันวาคม 2562 นางสาวจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และว่าที่ร้อยตรีมารุต นุตตะโร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วย ประมงอำเภอโพธาราม ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกรที่มีพื้นเสียหายจากเหตุอุทกภัย ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษต

สถิติการนำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ประจำเดือน กันยายน 2563