ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  35,693

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองอธิบดีกรมประมง เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ต. บ้านนา อ. แก่งคอย จ. สระบุรี

18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI

ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -3

สถานการณ์การผลิตและการค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2563

ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -2

สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563

ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -1

กรมประมง ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ส่งมอบนมวัวแดงให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ. สระบุรี

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (นมวัวแดง) ให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ. สระบุรี ซ

การพัฒนานวัตกรรมผลิตปลาสลิดดอนนา