ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  357,990

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวสรณ์สิริ จันทร์เทศ หน.กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี  ธรรมชาติ ธรรมวงษ์ ประมงอำเภอบางซ้าย ปฎิบัติหน้าที่ด้านประมงอำเภอบางปะหัน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสา

แนวทางเพิ่มมูลค่า"ปลาบาซี(ปลาโคบ) เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ กับเมนูอาหารญี่ปุ่น

ผลจากการเข้าตรวจเยี่ยมราชการของนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง  นายประเทศ  ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ และนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน กรมประมง 19 พ.ค. 65

ประมงอำเภอน้ำยืนตรวจเยี่ยมศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอน้ำยืนตรวจเยี่ยมศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง วันที่  12  พ.ค. 2565 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน ตรวจเยี่ยมศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง เพื่อวางแผน  เตรียมความพร้อม  ให้คำแนะนำ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลากินพืช ราย   1.นายสมพร  อืนทะนู  ศพก.เครือข่ายฯ ปี 60