ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  243,252

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม 2564

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563     #กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #อำเภอเมืองนครนายก

ประมงอำเภอนาจะหลวยได้แนะนำและให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอย แก่นายประยงค์ พวงจันดา ซึ่งเป็นศูนย์ ศพก.หลัก ประจำอำเภอนาจะหลวย

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย      ได้แนะนำและให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกุ้งฝอย แก่นายประยงค์ พวงจันดา ซึ่งเป็นศูนย์ ศพก.หลัก ประจำอำเภอนาจะหลวยและสอบถามความต้องการรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2565