ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาhttps://www4.fisheries.go.th/aquatic-songkhlaประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด 2 รายการ ของงานวิจัยการพัฒนาวิธีควบคุมโรคติดเชื้อในกะพงขาวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซี อาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๓ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด 5 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จํานวน ๑ งาน อณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด 2 รายการ ของงานวิจัยการพัฒนาวิธีควบคุมโรคติดเชื้อในกะพงขาวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด 5 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จํานวน ๑ งาน อณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๓ รายการ ของโครงการวิจัยการพัฒนา วิธีการควบคุมโรคติดเชื้อในปลากะพงขาวฯ โดยวิธีเฉพา...   4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมใน สภาพจริง (Real time PCR) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑...   13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซี อาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กธ ๘๗๐๙ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จำนวน ๑ ชุด ๓๗ รายการ ของงานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   80

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด ๑๓ รายการ ของงานคลินิก สุขภาพสัตว์น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   81

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   32

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น3(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ)   94

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงระยอง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง   93

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็น กร...   80

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับขั้นงาน   90

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real tirne PCR) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอ...   16

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ของอณูชีวโมเลกุล ด้วยวิธธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์   182

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   202

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   215

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๓ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบไมโครปิเปต จํานวน ๑ งาน อณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบตู้เย็น ตู้แช่แข็ง จำนวน ๑ งาน ๙ รายการ ของงาน อณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการราชการทั่วไป   236

QR code แผนที่ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง    245

การบัญขึ้นบัญชีและ การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ...   288

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2563   304

นโยบายการกำกำดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563   230
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

  130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100

  074 335 245

  aquathaiinfo@gmail.com

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง