ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ

ผู้อำนวยการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาวเพ็ญศรี บุญตามช่วย

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางจุลีรัตน์ พรมหมสุด

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางปราณี อ่อนแก้ว

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวจิราวรรณ ริกชู

ข้าราชการ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายสราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู

ข้าราชการ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน )
    


นายศรัณย์สิริ นวลมณี

ข้าราชการ
(นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
    
นายธีร์ยธัตย หอมสมบัติ

ข้าราชการ
(นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
    


นางสาวอรอนงค์ คงทวี

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นางอัมรา สินประเสริฐพร

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นางสาวสกุลรัตน์ ด้วงสุข

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นางสาวมุกดามาศ เข้มคำ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นางธนาภรณ์ ชูพงศ์

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายสิทธิชัย ปาญรัตน์

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    
นางสาวสิราพร อินทรสาม

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ )
    


นางนลัทพร ศรีทองชื่น

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานพิมพ์)
    
นายอุทิศ ปานสุวรรณ์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
    


นางเรือนดาว ศรีฉ่ำ

พนักงานราชการ
(นักวิทยาศาสตร์)
    
นางสุภาภรณ์ ไชยรัตน์

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายกวินกิตติ์ รัตนโชติธนากิจ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวเกศกนก นพภาษี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางโรสนา แก้วสีทอง

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางชนิดา รักสะอาด

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวิตรี รัตนวิก

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางศิริรัตน์ แก้วหมุน

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางวิษา ไชยอิน

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสุดารัตน์ ชนะวรรโณ

พนักงานราชการ
(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวกัลยกร วรรณโร

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นางอรสา ราญฎร

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    


นางธวัลกร บุญศิริ

พนักงานราชการ
(พนักงานห้องทดลอง)
    
นางณัฐกฤตา สนิทมัจโร

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสถาพร คชกาญจน์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นางเสาวณีย์ อินเอก

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชิตพล แดงเหมือน

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายพงศ์พัฒน์ รัตนพงค์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสุนทร แตงอ่อน

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายชวลิต เทพโอสถ

พนักงานราชการ
(พนักงานห้องทดลอง)
    
นายสุชาติ ปาลานุพันธ์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวิสุทธิ์ เทพวิวัฒน์

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายทวีป หนูแข็ง

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายมนตรี พันธุ์นวล

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายวิทยา หมัดอะหวัง

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    
นายสมเกียรติ ดำแก้ว

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง)
    


นางสาววราภรณ์ รัตนอุไร

พนักงานจ้างเหมา
(นักวิชาการประมง)
    
นายวีระฉัตร รัตนวิก

พนักงานจ้างเหมา
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวณัฐริกา คงถาวร

พนักงานจ้างเหมา
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวโมน่า บินหมาน

พนักงานจ้างเหมา
(นักวิชาการประมง)
    
นายพงศธร จ้อนเจิม

พนักงานจ้างเหมา
(นักวิชาการประมง)
    


นายพันธุ์ธัช ขุนทอง

พนักงานจ้างเหมา
(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)
    
นายอิสมาแอล สันหลี

พนักงานจ้างเหมา
(พนักงานขับรถยนต์)
    


นายศุภกานต์ แก้วชนะ

พนักงานจ้างเหมา
(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
    
นางสาวสมพิศ ชนะสิทธิ์

พนักงานจ้างเหมา
(แม่บ้าน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ