วิสัยทัศน์กรมประมงปีพ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์