การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์


การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ

การนำเข้าสัตว์น้ำ

ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า นำผ่าน ส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ประกาศกรมประมง

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออกใบอนุญาตและหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ.2565  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ พ.ศ.2565  ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

เรื่อง กำหนดวิธีการจัดการกับซากสัตว์น้ำนำเข้าประเภทกุ้งทะเลที่เป็นพาหะของโรคระบาด ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

การส่งออกสัตว์น้ำ

การเข้าใช้งานระบบ Health Certificate

      - แผนผังการขี้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

      - คู่มือการขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

ระเบียบกรมประมง

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557 (สอ.3 และ สอ.4)

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2565

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำสำหรับส่งออกสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปประเทศแคนนาดา พ.ศ. 2556

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเม้นต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556 (ทบ.)

♦ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553 (จสน. สัตว์น้ำทั่วไป)

 

enlightened ประเทศแคนนาดา

ข้อกำหนดการรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในกุ้ง 5 ชนิด สำหรับการส่งออกสัตว์น้ำไปประเทศแคนาดา

       - รายชื่อสัตว์น้ำที่เป็นชนิดที่ไวต่อโรค Susceptible species of aquatic animals list (SSL) 

 

enlightened ประเทศญี่ปุ่น

คู่มือ การขอหนังสือรับรองสุขภาพกุ้งขาว กุ้งกุลาดำ และกุ้งก้ามกราม มีชีวิตเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

 

enlightened กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU)

แบบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสำหรับการส่งออกสัตว์น้ำไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ฉบับใหม่

      - สรุปข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการส่งสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ตาม Commission Implementing Regulation (EU) 2021/617

 

enlightened สาธารณรัฐประชาชนจีน

       - ขั้นตอนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียน 

      - ขั้นตอนการยื่นคำขอและคำขอขึ้นทะเบียน 

      - บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทยที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าตามประกาศศุลกากรจีน (ณ วันที่16 พ.ย. 2563)

รายละเอียดผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

      - สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (Marine Shrimp Rearing/Producing) 

      - สถานประกอบการรวบรวมกุ้งทะเล (Marine Shrimp Collecting) 

 

enlightened ประเทศไต้หวัน

ข้อกำหนดการรับรองการปลอดโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปไต้หวันฉบับใหม่

       - ตารางสรุปรายชื่อสัตว์น้ำและรายชื่อโรคที่ต้องมีการรับรองเพิ่มเติมสำหรับการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปไต้หวัน ตาม Regulations for the Importation of Objects Subject to Animal Quarantine

 

enlightened สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อกำหนดใหม่ด้านการรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยง สำหรับส่งออกสัตว์น้ำไปสาธารณรัฐเกาหลี

      - Listed Diseases & Quarantine Standard for Designated Species

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บทความเผยแพร่ ปี 2565   143   สถานการณ์โรคกุ้งทะเล   102  การขอรับบริการคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ   99  การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ   86  ฉบับที่ 86/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  80  การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ (คลินิกสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา)   75  ฉบับที่ 92/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้ำ...  70  ฉบับที่ 87/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงานเก็บตัวอย่าง เฝ้าร...  69  ฉบับที่ 108/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้...  69  ฉบับที่ 115/65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัต...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100    aquathaiinfo@gmail.com   074 335 245   แฟนเพจ