ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 7.8K | อ่าน: 26.4K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1262#   กดส่ง

 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

 กลุ่มบริหารทั่วไป

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

 กลุ่มวิชาการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม


   (2020-07-30) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ศจ - 1074 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 6
   (2020-07-22) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ..
 8
   (2020-07-22) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ง-๓๖๖๐ สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๕๓๗..
 10
   (2020-07-20) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด มี ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..
 14
   (2020-07-22) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๑๙-๐๐๕๑๒-๐๐..
 2
   (2020-07-30) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ศจ - 1074 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 6
   (2020-07-22) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ..
 8
   (2020-07-22) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ง-๓๖๖๐ สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๕๓๗..
 10
   (2020-07-20) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด มี ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ..
 14
   (2020-07-22) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๑๙-๐๐๕๑๒-๐๐..
 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)

3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
Latitude:7.9321391   Longitude:100.3305486

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 232)