นายสมชาย วิบุญพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายธเนศ ศรีถกล

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางนิรชา สองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
((นักวิชาการประมงชำนาญการ))
    
นายณรงค์ศักดิ์ คงชัย

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุปรีญา พันธุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางธิดารัตน์ คงชัย


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางอรสา เพชรสลับสี


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางรุ่งนภา หนูกล่ำ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    


ว่าง


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางอรอุมา มะหมัด


(เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    


นายหัสพงค์ สมชนะกิจ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายวิโรจน์ คงอาษา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายยุทธพล กาญจนเพ็ญ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    


นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ์


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นางสาวสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายขวัญชัย ปานแก้ว


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
ว่าง


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
ว่าง


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    


นางวลัยภรณ์ เชียรหอม


(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

กลุ่มงานธุรการ

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)    smdec_dof@yahoo.com   074-312595   074-312495   แฟนเพจ