บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
นายอำนวย คงพรหม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายธเนศ ศรีถกล

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาววราภรณ์ เดชบุญ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายณรงค์ศักดิ์ คงชัย

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุปรีญา พันธุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางนิรชา สองแก้ว


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางธิดารัตน์ คงชัย


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางอรสา เพชรสลับสี


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางรุ่งนภา หนูกล่ำ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    


นายอุทิศ โชติธรรมโม


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    


นางจุลีรัตน์ พรหมสุด


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายหัสพงค์ สมชนะกิจ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายวิโรจน์ คงอาษา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายชลิต สง่างาม


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นางศรีประภา สิทธิโชคธนา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นางสุกัญญา เจริญศรี


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นางอดิเทพ บุญเจริญ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายยุทธพล กาญจนเพ็ญ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายธีรยุทธ์ สวัสดี


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    


นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ์


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นางสาวสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายขวัญชัย ปานแก้ว


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายสมใจ เวชประสิทธิ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    


นางวลัยภรณ์ เชียรหอม


(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

กลุ่มงานธุรการ

    
นางสาวสุกานดา หมัดอะดำ


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

กลุ่มงานธุรการ

    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com