บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
นายอำนวย คงพรหม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายธเนศ ศรีถกล

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นางสาววราภรณ์ เดชบุญ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายณรงค์ศักดิ์ คงชัย

หัวหน้ากลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุปรีญา พันธุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางนิรชา สองแก้ว


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางธิดารัตน์ คงชัย


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางอรสา เพชรสลับสี


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางรุ่งนภา หนูกล่ำ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    


นายอุทิศ โชติธรรมโม


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางสาวสุธาสินี ทองอ่อน


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    
นางพิมพ์วิมล อินทร์แก้ว


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

    


นางจุลีรัตน์ พรหมสุด


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายหัสพงค์ สมชนะกิจ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายวิโรจน์ คงอาษา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายชลิต สง่างาม


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นางศรีประภา สิทธิโชคธนา


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นางสุกัญญา เจริญศรี


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นางอดิเทพ บุญเจริญ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายยุทธพล กาญจนเพ็ญ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    
นายธีรยุทธ์ สวัสดี


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

    


นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ์


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นางสาวสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายขวัญชัย ปานแก้ว


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายสมใจ เวชประสิทธิ์


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    
นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุ


(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

    


นางวลัยภรณ์ เชียรหอม


(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)

กลุ่มงานธุรการ

    
นางสาวสุกานดา หมัดอะดำ


(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

กลุ่มงานธุรการ

    


งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ


    


นายนฤดม พูลศิริ

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)

 

 

    
นางสาวชุติกาญจน์ พวงอินทร์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายภัทรพงค์ คงมุณี

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายประสิทธิ์ เพชรบุรุษ

เจ้าหน้าที่ประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายนิคม มุสิจินดา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายธวัช นกแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายวรัญญู คงมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายวีระชาติ จันทรทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายวราวุฒิ คำเสน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    


งานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง


    


นางศรีสุดา คำแก้ว

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางจันทร์เพ็ญ พรรณราย

นักวิทยาศาสตร์
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางจงกลวรรณ จันทร์ใหม่

นักวิทยาศาสตร์
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางสุปราณี แสนสุด

นักวิทยาศาสตร์
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางสาวเสาวลักษณ์ พนม

นักวิทยาศาสตร์
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายกิตติ์ ทองเอก

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางประภัสสร จันทร์ผลึก

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นายวิชัย จันทร์ผลึก

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางสาวสุจิรา รักหมอ

เจ้าพนักงานประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    


งานตรวจประเมินฟาร์ม


    


นางศิริพร แสงจันทร์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)

งาน ตรวจประเมินฟาร์มฯ

    
นางสาวปรีดา จันทร์ทอง

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    
นางสาวปัญชลีย์ พัฒโนทัย

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)

งาน ตรวจประเมินฟาร์มฯ

    
นางสาวอังสุมา วิชัยดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)

งาน ตรวจประเมินฟาร์มฯ

    
นางบังอร เพชรบุรุษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง)
    


งานธุรการ


    


นางโสภิดา ทองด้วง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มงานธุรการ)
    
นายอานนท์ วัลย์เครือ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มงานธุรการ)
    
นางสุณีรัตน์ ขาวเรือง

พนักงานห้องทดลอง
(กลุ่มงานธุรการ)
    
นางพรรณพร พิพัฒฉวี

พนักงานห้องทดลอง
(กลุ่มงานธุรการ)
    
นายสุริยันต์ ชูสิงห์แคร์

นายช่างกลโรงงาน
(กลุ่มงานธุรการ)
    
นายธนภูมิ พากเพียร

นางช่างไฟฟ้า
(กลุ่มงานธุรการ)
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com