เอกสารเผยแพร่ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2543-2548
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2560

 

คู่มือมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

คู่มือชาวประมง (คู่มือมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง)

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน (คู่มือมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง)

 

คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำภาคสนาม

คู่มือจำแนกขนิดสัตว์น้ำภาคสนาม เล่ม 1
คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำภาคสนาม เล่ม 2
คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำภาคนาม เล่ม 3

พัฒนาและฟื้นแหล่งประมง

ชนิดปลาในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พ.ศ. 2545-2547
กลุ่มแม่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
พิกัดปะการังเทียม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง