โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา 


โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

 

หนังตะลุง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กรมประมง

หนังตะลุง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กรมประมง ตอนที่ 1

หนังตะลุง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กรมประมง ตอนที่ 2

 

เอกสารเผยแพร่

 

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1 ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 2 ทะเลสาบสงขลาทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงหรือไม่

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 3 เพิ่มมูลค่าทรัพยากรสัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 4 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เพิ่มมูลค่าและเสริมรายได้