ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
กำลังปิดใน 30 วินาที แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2K | อ่าน: 6.4K

www4.fisheries.go.th/rfa-kamphetข่าวประชาสัมพันธ์...

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-16  |   ข่าววันที่: 2018-01-16 |  129 ครั้ง


..อ่านต่อ 


   (2018/10/18) ประกาศรับสมัคร จนท.ดูแลโปรแกรมสารสนเทศฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/15) ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา-บาดาล จำนวน 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง..    (2018/10/15) ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา-บาดาล จำนวน 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  อ่านทั้งหมด
   (2018/10/18) ประกาศรับสมัคร จนท.ดูแลโปรแกรมสารสนเทศฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/10/15) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างยามรักษาความปลอดภัย สำนักเลขานุการกรม..    (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรับปรุงโรงซ่อมเรือ ในพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อำเภอ..    (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบริการมอนิเตอร์ข่าวเว็บไซต์ จำนวน 10 ล็อกอิ..    (2018/10/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..    (2018/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..    (2018/10/04) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/10/02) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/02) เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 กองตรวจการประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/15) ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา-บาดาล จำนวน 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/18) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/10/11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำที่ไม่ผิดเงื่อนไข IUU งานออกใบรับรอง (Processing statement) โดยวิ..    (2018/10/18) ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/10/15) ราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา-บาดาล จำนวน 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง..    (2018/10/10) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2018/10/12) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/10/11) ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้ก..    (2018/09/28) ราคากลาง จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/09/26) ราคากลาง จัดจ้างบริการสืบค้น จัดเก็บข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และบริการมอนิเตอร์ข่าวจากเว็บไซต์ จำนวน 10 ล็อคอิน..    (2018/10/04) ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/09/26) ราคากลางจัดซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/10/10) ราคากลางการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2018/10/10) ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง

จังหวัด กำแพงเพชร 62000

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-21 14:58:00 น. (ลำดับที่: 37)