บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
นางปาริฉัตร จันทร์เพ็ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
    


นายอัครเดช นาคประดิษฐ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    
นางสาวพัชรินทร์ ตรีสุทธาชีพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    


นายปิยวิทย์ กุลฉิม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายต้อน บัวกล้า

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายรังสรรค์ คงพารา

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางดวงเดือน บัวกล้า

พนักงานการเงินและบัญชี ส4
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาววาริน สมแตง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวดวงกมล สุขเกษม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิษณุวัตร สุดหาญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมนตรี เฮียสาท

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
- ว่าง -

ช่างไม้
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวสุกัญญา แก้วมราช

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสนธยา บัวกล้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ เพ็ญฉาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนภาคม ดำเด่นงาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายวันชัย พันธุ์รู้ดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมานบ กันทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอานนท์ ระวังภัย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอ็ม เสถียรธรรม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายนิเวศน์ วณิชชากรกุล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมัย เพ็ญฉาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวันเพ็ญ บัวกล้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางประนอม เพ็ญฉาย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรเชษฐ์ พงษ์กระจ่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000