บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 

เปิดรับสมัคร  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  60 ราย โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 20 ราย

ช่วงเวลาการจัดอบรม เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2563 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด         ของเชื้อ covid 19

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้ที่สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
  • มีภูมิลำเนา และมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
  • มีบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขนาดตั้งแต่ 0.25 – 2 ไร่
  • มีเวลาและความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
  • ไม่เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการอื่นของกรมประมงแล้วในปีนี้ (ปีงบประมาณ 2563)
  • หากเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดของกรมประมงมาก่อน และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการพิจารณาก่อน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5571-1920, 0-5571-3473, 08-6937-5577 ติดต่อ นายปิยวิทย์ กุลฉิม              ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ ศูนย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ เอง

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2563 สนใจติดต่อสอบถามสั่งจองล่วงหน้า 055-711920 , 055-713473 ในวันและเวลาราชกา

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพรนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาตร เนื่องในพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562  วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

กรมประมง รณรงค์ “ฤดูน้ำแดง ปี 60” ประกาศ! ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่
และเลี้ยงตัวอ่อน เพื่ออนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

***********

        กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรห้ามจับสัตว์น้ำจืดในฤดูที่ปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถฟื้นตัวเกิดขึ้นใหม่ทดแทนและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดของประเทศ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

            ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า สัตว์น้ำจืดของประเทศไทย เป็นทรัพยากรของแผ่นดินที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นความมั่นคงด้านอาหารที่หล่อเลี้ยงประชาชนในประเทศจำนวนมาก กรมประมงมีนโยบายชัดเจนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและติดตามสภาวะทรัพยากรประมง เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมาย ตรวจตราควบคุมเฝ้าระวัง คุ้มครองดูแลรักษาและป้องกันสัตว์น้ำในธรรมชาติ สำหรับมาตรการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงดังกล่าว คือการประกาศและกำหนดช่วงเวลาในการทำประมง โดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ครอบคลุมแหล่งน้ำจืดของประเทศ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงวันที่ 17 เมษายน 2507 เพื่อใช้เป็นมาตรการด้านการสงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำจืดในฤดูที่กำลังมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ เพื่อเกิดผลผลิตสัตว์น้ำของแหล่งน้ำในปีต่อๆไป

          กรมประมงจึงขอประกาศปิดฤดูการทำประมงในเขตน้ำจืด ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นพื้นที่ 10จังหวัด ที่มีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ในเขตน้ำจืดเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. จังหวัดพังงา                        ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

2. จังหวัดนครนายก                  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

3. จังหวัดลำปาง                      ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

4. จังหวัดลำพูน                       ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

5. จังหวัดนครราชสีมา               ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

6. จังหวัดหนองบัวลำภู              ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2560

7. จังหวัดขอนแก่น                   ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2560

8. จังหวัดอุดรธานี                    ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2560

9. จังหวัดนราธิวาส                   ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560

10. จังหวัดพัทลุง                     ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

          โดยมาตรการดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาตให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว

2. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้าง ไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

3. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง

4. การทำประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง ซึ่งต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงให้อนุญาตเท่านั้น

บทกำหนดโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ ยังมีผลบังคับใช้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 171 ประกอบมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง

          สำหรับในปีนี้กรมประมง ได้จัดพิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิด ขนาดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณท่าชัยยุทธศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการทำประมงอย่างถูกวิธีเพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำได้มีใช้อย่างยั่งยืนสืบไป

 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 พฤษภาคม 2560

          วันที่ 13 มกราคม 2560 นางสาวดวงกมล  สุขเกษม เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(ปลานิล) สนับสนุนลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ปีงบประมาณ 2560เกษตรกร จำนวน 8 ราย พันธุ์ปลา จำนวน 48,000 ตัว

          วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อแจกจ่ายให้กับแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ 2 แหล่งน้ำ จำนวนพันธุ์ปลา 220,000 ตัว , ตำบลวังทอง อำเภอเมือง 7 แหล่งน้ำ จำนวนพันธุ์ปลา 53,000 ตัว, ตำบลคณฑี อำเภอเมือง 1 แหล่งน้ำ จำนวนพันธุ์ปลา 30,000 ตัว และ โครงการอำเภอยิ้ม ตำบลวังชะพลู อำเภอเมือง จำนวนพันธุ์ปลา 30,000 ตัว รวมแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  ทั้งสิ้นจำนวน 333,000 ตัว

           วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้นำพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร มอบให้กับโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  ในโครงการขยายผลโครงการหลวง คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 15,000 ตัว ปลานิล 10,000 ตัว รวมพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 25,000 ตัว

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายชำนาญ บุญเกิด ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 60,000 ตัว โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารได้นำนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรเพื่อเข้าชมวิธีเพาะพันธุ์ปลานิล โดยมีนางสาววาริน สมแตง นักวิชาการประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้

เชิญเที่ยวชมงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-20 ก.พ.2560

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวปาริฉัตร มูสิกธรรม ผู้อำนวยการ ศพจ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์ ตรีสุทธาชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นางดวงเดือน บัวกล้า ตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันที่ 26 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชรได้สนับสนุนพันธุ์ปลาในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง หมู่ 5 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว อาหารเม็ดสำเร็จรูป 6 กระสอบ ให้นายสำอาง แก้วโพธิ์คา เกษตรกรพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองสวนหมาก หลังวัดพระบรมธาติหมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 600,000 ตัว

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (2,812)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,975) ราคาปลา.. (1,681) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,330) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,107)  บุคลากร.. (1,056) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,000) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (875) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (840) ปลาประจำหน่วยงาน.. (822) ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (735) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (712) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (692) หน้าที่รับผิดชอบ.. (632) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (620) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (521) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (496) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (491) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (490) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (488)