แนะนำหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

แนะนำหน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 เผยเเพร่: 2016-12-07  |   ข่าววันที่: 2016-12-07 |  อ่าน: 3,634 ครั้ง
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 100 ไร่ เดิมชื่อ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 และมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ษ. 2559 ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดกำแพงเพชรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559  ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2533 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 18,000,000 .- บาท อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการประมาณ 4 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบ คือ จังหวัดกำแพงเพชร

                                                           

           รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดกำแพงเพชร

นายมานพ  แจ้งกิจ                       พ.ศ.2534-พ.ศ. 2536

นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ              พ.ศ.2536-พ.ศ.2537

นายเกียรติ  ลี้ประเสริฐ                  พ.ศ.2537-พ.ศ.2542

นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร           พ.ศ.2542-พ.ศ.2548

นายสุภาพ  แก้วละเอียด                พ.ศ.2548-พ.ศ.2551

นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์               พ.ศ.2551-พ.ศ.2554

 

          รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร

นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์                  พ.ศ. 2554-พ.ศ.2559

นายสุพัตร์  ศรีพัฒน์                         พ.ศ.2559-14 กรกฎาคม 2559

นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม              15 กรกฎาคม 2559-ปัจจุบัน

 

          รายงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม                 ปัจจุบัน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000