แนะนำหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

แนะนำหน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 เผยเเพร่: 2016-12-07  |   ข่าววันที่: 2016-12-07 |  อ่าน: 3,403 ครั้ง
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 100 ไร่ เดิมชื่อ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 และมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ษ. 2559 ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดกำแพงเพชรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559  ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2533 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 18,000,000 .- บาท อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการประมาณ 4 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบ คือ จังหวัดกำแพงเพชร

                                                           

           รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดกำแพงเพชร

นายมานพ  แจ้งกิจ                       พ.ศ.2534-พ.ศ. 2536

นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ              พ.ศ.2536-พ.ศ.2537

นายเกียรติ  ลี้ประเสริฐ                  พ.ศ.2537-พ.ศ.2542

นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร           พ.ศ.2542-พ.ศ.2548

นายสุภาพ  แก้วละเอียด                พ.ศ.2548-พ.ศ.2551

นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์               พ.ศ.2551-พ.ศ.2554

 

          รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร

นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์                  พ.ศ. 2554-พ.ศ.2559

นายสุพัตร์  ศรีพัฒน์                         พ.ศ.2559-14 กรกฎาคม 2559

นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม              15 กรกฎาคม 2559-ปัจจุบัน

 

          รายงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม                 ปัจจุบัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (3,403)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,469) ราคาปลา.. (2,098) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,846) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,274) บุคลากร.. (1,239) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,204)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,044) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,033) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,011) ปลาประจำหน่วยงาน.. (979) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (892) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (860) หน้าที่รับผิดชอบ.. (746) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (724) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (665) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (630) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (617)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000