บุคลากร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพช...


อัตรากำลังของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

                                         ข้าราชการ 4 อัตรา

นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง                 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์            นักวิชาการประมงชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์   ตรีสุทธาชีพ     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

                                          ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  อัตรา

1.  นายต้อน  บัวกล้า                      พนักงานพัสดุ ส 2

2.  นางดวงเดือน  บัวกล้า               พนักงานการเงินและบัญชี ส 4

                                          พนักงานราชการ  จำนวน  18  อัตรา

1.  นางสาววาริน  สมแตง                     นักวิชาการประมง

2.  นางสาวดวงกมล  สุขเกษม              นักวิชาการประมง

3.  นายวิษณุวัตร  สุดหาญ                    นักวิชาการประมง

4.  นายมนตรี  เฮียสาท                         เจ้าหน้าที่ประมง

5.  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสวัสดิ์            เจ้าหน้าที่ธุรการ

6.  นายกฤษฎา  ทิมแก้ว                        ช่างไม้

7.  นายสมพงษ์  เพ็ญฉาย                    พนักงานผู้ช่วยประมง

8.  นายสนธยา  บัวกล้า                        พนักงานผู้ช่วยประมง

9.  นางวันเพ็ญ  จำปีศรี                        พนักงานผู้ช่วยประมง

10.  นายนภาคม  ดำเด่นงาม                พนักงานผู้ช่วยประมง

11. นายมานบ  กันทา                           พนักงานผู้ช่วยประมง

12. นายวันชัย  พันธุ์รู้ดี                        พนักงานผู้ช่วยประมง

13. นางสาวสุกัญญา  แก้วมราช           พนักงานผู้ช่วยประมง

14. นายอานนท์  ระวังภัย                     พนักงานผู้ช่วยประมง

15. นายเอ็ม  เสถียรธรรม                     พนักงานผู้ช่วยประมง

16. นายนิเวศน์  วณิชชากรกุล             พนักงานผู้ช่วยประมง

17. นายสมัย  เพ็ญฉาย                        พนักงานผู้ช่วยประมง

18. นางประนอม  เพ็ญฉาย                  พนักงานผู้ช่วยประมง

19.  นายสุรเชษฐ์  พงษ์กระจ่าง            พนักงานผู้ช่วยประมง

                                         ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน  7  อัตรา

1.  นางสาวณัตธิณี  พรหมจินดา             เจ้าหน้าที่ธุรการ

2.  นายอนันต์  แผ่ทอง                            คนงานประมง

3.  นายเอกศิริ  ขันทอง                           คนงานประมง

4. นายวัชรพงษ์  คงอรุณ                        คนงานประมง

5.  นายพรชัย  ศรีสวัสดิ์                          คนงานประมง

6.  นายอาทิตย์  ปัญญาวงศ์                    คนงานประมง

7.  นายตะวัน  การสมมุติ                         คนงานประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย...  225   กรมประมงแจ้งเตือน    211  งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดล...  166  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564    146  "จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565"    126  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  91  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565   89  ทำเนียบผู้บริหาร   89  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   88  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  83

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ