บุคลากร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

บุคลากร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 เผยเเพร่: 2016-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-03-16 |  อ่าน: 1,240 ครั้ง
 

อัตรากำลังของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

                                         ข้าราชการ 4 อัตรา

นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง                 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์            นักวิชาการประมงชำนาญการ

นายปิยวิทย์  กุลฉิม                        นักวิชากการประมงปฏิบัติการ  

นางสาวพัชรินทร์   ตรีสุทธาชีพ     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

                                          ลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  อัตรา

1.  นายต้อน  บัวกล้า                      พนักงานขับรถยนต์ ส 2

2.  นายรังสรรค์  คงพาพา              พนักงานขับรถยนต์ ส 2

3.  นางดวงเดือน  บัวกล้า               พนักงานการเงินและบัญชี ส 4

4.  นายสมนึก  เพ็ญฉาย                 พนักงานประมงพื้นฐาน ส 2

 

                                          พนักงานราชการ  จำนวน  18  อัตรา

1.  นางสาววาริน  สมแตง                     นักวิชาการประมง

2.  นางสาวดวงกมล  สุขเกษม              นักวิชาการประมง

3.  นายวิษณุวัตร  สุดหาญ                   นักวิชาการประมง

4.  นายมนตรี  เฮียสาท                         เจ้าหน้าที่ประมง

5.  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสวัสดิ์            เจ้าหน้าที่ธุรการ

6.  นายจรัล  คำบรรลือ                         ช่างไม้

ึ7.  นายสมพงษ์  เพ็ญฉาย                    พนักงานผู้ช่วยประมง

8.  นายสนธยา  บัวกล้า                        พนักงานผู้ช่วยประมง

9.  นางวันเพ็ญ  จำปีศรี                        พนักงานผู้ช่วยประมง

10.  นายนภาคม  ดำเด่นงาม                พนักงานผู้ช่วยประมง

11. นายมานบ  กันทา                           พนักงานผู้ช่วยประมง

12. นายวันชัย  พันธุ์รู้ดี                        พนักงานผู้ช่วยประมง

13. นางสาวสุกัญญา  แก้วมราช           พนักงานผู้ช่วยประมง

14. นายอานนท์  ระวังภัย                     พนักงานผู้ช่วยประมง

15. นายเอ็ม  เสถียรธรรม                     พนักงานผู้ช่วยประมง

16. นายนิเวศน์  วณิชชากรกุล             พนักงานผู้ช่วยประมง

17. นายสมัย  เพ็ญฉาย                        พนักงานผู้ช่วยประมง

18. นางประนอม  เพ็ญฉาย                  พนักงานผู้ช่วยประมง

                                         ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน  6  อัตรา

1.  -ว่าง-                                                 เจ้าหน้าที่ธุรการ

2.  นายอนันต์  แผ่ทอง                            คนงานประมง

3.  นายอเกศิริ  ขันทอง                           คนงานประมง

4. นายวัชรพงษ์  คงอรุณ                        คนงานประมง

5.  นายพรชัย  ศรีสวัสดิ์                          คนงานประมง

6.  นายอาทิตย์  ปัญญาวงศ์                    คนงานประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (3,403)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,469) ราคาปลา.. (2,098) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,847) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,274) บุคลากร.. (1,240) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,204)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,044) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,035) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,011) ปลาประจำหน่วยงาน.. (979) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (892) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (860) หน้าที่รับผิดชอบ.. (746) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (742) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (724) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (665) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (630) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (617)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000