ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
กำลังปิดใน 30 วินาที แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 3.9K | อ่าน: 11.2K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2018/08/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/08/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2018/08/08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดเครื่องมือบล็อกอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..    (2018/08/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาเรือ จำนวน 1 งาน ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพ..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาญเจริญ..    (2018/08/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/07/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/07/24) ประกาศผู้ชนะการซื้อกล่องเก็บเอกสาร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..  อ่านทั้งหมด
   (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/08/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาญเจริญ..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต6 (ขอนแก่น)..    (2018/08/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/08/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ..    (2018/08/10) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/08/08) เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/08/07) เผยแพร่แผนการจัดจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเลขานุการกรม..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/08/15) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/08/09) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนัก จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ..    (2018/08/08) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดเครื่องมือบล็อกอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ..    (2018/08/14) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาเรือ จำนวน 1 งาน ของกลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพ..    (2018/08/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2018/07/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/07/24) ประกาศผู้ชนะการซื้อกล่องเก็บเอกสาร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/08/15) ประกาศผู้ชนะการจ้างติดตั้งมู่ลี่ จำนวน 1 รายการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/08/14) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่าย..    (2018/08/14) ราคากลาง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI ของ..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/08/14) ราคากลาง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI ของ..    (2018/08/14) ราคากลางโครงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนชาวประมง ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2018/08/03) ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสถิติการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2560 จำนวน 300 เล่ม ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/08/06) ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสาร ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/07/24) ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้มีประสบการณ์ด้านแรงงานประมงจากต่างประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 งาน ของกองบริหารจัดการ..    (2018/08/02) ราคากลาง การจ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำและคันดินกั้นน้ำ จำนวน 1 งาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2018/08/02) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/08/02) ราคากลาง เช่าเดินเรือทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2018/07/31) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ Fisheries Supply Chain 2560 จำนวน 3,000 แผ่น ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/07/26) ราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 61 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุไฟฟ้า..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 231)