ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
กำลังปิดใน 30 วินาที แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 5.9K | อ่าน: 16.9K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2019/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาขับรถยนต์รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/01/21) ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2019/01/14) ประกาศผู้ชนะการให้เช่าบริการตรวจสอบสถิติ (Truehits Webstat) แบบ Https ของเว็บไซต์กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื..    (2019/01/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/01/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ (100 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสั..  อ่านทั้งหมด
   (2019/01/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง..    (2019/01/09) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 3 แห่ง 3 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 กองวิจัยและพัฒนา..    (2019/01/03) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..    (2018/12/21) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ศูนย์เทค..    (2018/12/20) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง เรื่องจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2018/12/13) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนตัว (Virtual Private Network VPN) ศูนย์เทคโ..    (2018/12/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือป..    (2018/11/30) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)..    (2018/11/30) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมแซมเรือสำรวจประมงมหิดล 3 ของเรือสำรวจประมงมหิดล โดยว..    (2018/11/21) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนว..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2019/01/17) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาขับรถยนต์รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2019/01/21) ประกาศการจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2019/01/21) ประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/01/18) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2019/01/14) ประกาศผู้ชนะการให้เช่าบริการตรวจสอบสถิติ (Truehits Webstat) แบบ Https ของเว็บไซต์กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื..    (2019/01/16) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/01/18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2019/01/17) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ (100 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสั..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/12/27) ราคากลาง ปรับปรุงโรงซ่อมเรือในพื้นที่ โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒ..    (2018/12/27) ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล..    (2018/12/17) ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ..    (2018/12/14) ราคากลาง โครงการจัดหาระบบเครือข่ายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) เพื่อใช้ในกิจกรรม IUU Fishing ของศูนย์เทคโนโ..    (2018/12/18) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่อง "คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงฉบับย่อ สำหรับประชาชน" จำนวน 100,000 แผ่น ข..    (2018/11/21) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล..    (2018/12/14) ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2018/11/22) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์..    (2018/11/29) ราคากลาง จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำอ่างหยก ภายในพระที่นั่งวิมนาเมฆ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 231)