ฐานข้อมูลด้านประมง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถา... (206)   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร   (152)  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานภายใต้โครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  (118)  ตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการหยุดประกอบกิจการสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำของบริษั... (107)  ลงพื้นที่กลุ่มประมงบ้านชายทะเลรางจันทร์ เพื่อติดตามโครงการเพิ่มความสมบูรณ์ของทรั... (107)  ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านขาเข้าพื้นที่  (103)  เข้าร่วมการประชุมการเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2564 (F... (98)  ออกตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรพื้นที่  (95)  ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านขาเข้าพื้นที่  (90)  ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด  (88)