ปริมาณผลผลิตจากประมง (ในรอบปี 2563)


ปริมาณผลผลิตจากประมง (ในรอบปี 2563) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 

2.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

                        2.1.1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีพื้นที่เลี้ยงรวม 19,454.60ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอบ้านแพ้ว และบางส่วนอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน สัตว์น้ำจืดที่มีการเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ คือกุ้งขาวแวนนาไมปลาสลิด ปลานิล ปลากะพงขาว เป็นต้น

                        2.1.2การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีพื้นที่เลี้ยงรวม 35,788.53 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่ 8 ตำบลที่ติดชายทะเลของอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                        2.1.3 การเพาะเลี้ยงในทะเล มีพื้นที่เลี้ยงรวม 974.38  ไร่เป็นการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบปักหลักไม้ไผ่ปีทำการประมง 2564 – 2565 มีผู้ยื่นขออนุญาตจำนวน 178 ราย แปลงอนุญาตฯ รวม 191 แปลง พื้นที่รวม 974.38 ไร่

                2.2 การทำการประมงทะเล แบ่งเป็น 2 ประเภทรวม 900 ลำ คือ

                        2.2.1 ประมงพื้นบ้านใช้เรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 280 แรงม้า ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งจำนวน 459 ลำ

                        2.2.2 ประมงพาณิชย์ ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือใช้เครื่องยนต์เกิน 280 แรงม้า หรือใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภท วิธี จำนวนแรงงาน หรือลักษณะทำการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทำการประมงนอกเขตชายฝั่งจำนวน 434 ลำ