จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 540 ครั้ง


ศพก. หลัก จำนวน 3 ศูนย์

1. นายวิชัย  กอนดี  

2. นายบุญลอย  ทรัพย์มา 

3. นายขวัญชัย  อุทัย

ศพก.เครือข่าย  จำนวน 18  ศูนย์  

1. นายเฉลิม  จันทร์หงส์

2. นายเวก  เกิดยงค์

3. นายวิชิต มีสง่า

4. นายสายตา  หีสจิตร์

5. นายปราโมทย์  มงคลชีวะ

6. นายรัตนวุธ  เพ็ชรสุวรรณ  

7. นายทองเปลว  ชูกร

8. นายสาธิต สะอาดเงิน

9. นางกรองทิพย์  สุวรรณพรรณชู

10. นายสุทัศน์  รอดคลองตัน

11. นางชนากานต์  วงษ์ไร 

12. นายประสิทธิ์ แสงแก้ว

13. นายสมหมาย  แช่มชูกุล

14. นายโทน  ม่วงกลม

15. นางลั่นทม  จงเจริญศิริ 

16. นายนภัส  สนหลี

17. นายพิบูลย์ชัย  ชวนชื่น

18. นายเกษียร  ศรีจันทร์