จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

ท่าเทียบเรือ [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุม  [2020-02-27 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงพื้นที่  [2020-02-27 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-27 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-27 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-27 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-27 ] จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-27 ] จำนวนประมงอาสา  [2020-02-27 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-27 ] ปริมาณผลผลิตจากประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-27 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-27 ] จำนวนแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด  [2020-02-27 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด  [2020-02-27 ] จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำจืด  [2020-02-27 ] จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำปิด  [2020-02-27 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.3 [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.2 [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-27 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 410 ครั้ง

 

ศพก. หลัก จำนวน 3 ศูนย์

1. นายวิชัย  กอนดี  

2. นายบุญลอย  ทรัพย์มา 

3. นายขวัญชัย  อุทัย

ศพก.เครือข่าย  จำนวน 18  ศูนย์  

1. นายเฉลิม  จันทร์หงส์

2. นายเวก  เกิดยงค์

3. นายวิชิต มีสง่า

4. นายสายตา  หีสจิตร์

5. นายปราโมทย์  มงคลชีวะ

6. นายรัตนวุธ  เพ็ชรสุวรรณ  

7. นายทองเปลว  ชูกร

8. นายสาธิต สะอาดเงิน

9. นางกรองทิพย์  สุวรรณพรรณชู

10. นายสุทัศน์  รอดคลองตัน

11. นางชนากานต์  วงษ์ไร 

12. นายประสิทธิ์ แสงแก้ว

13. นายสมหมาย  แช่มชูกุล

14. นายโทน  ม่วงกลม

15. นางลั่นทม  จงเจริญศิริ 

16. นายนภัส  สนหลี

17. นายพิบูลย์ชัย  ชวนชื่น

18. นายเกษียร  ศรีจันทร์