สัตว์น้ำควบคุม  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

9. การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

                        ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง        พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดที่ประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องมาแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง   สัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 – 3 เมษายน 2563 และได้มีการขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยให้แจ้งภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)

 

อำเภอ

ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

(ราย)

เมืองสมุทรสาคร

818

บ้านแพ้ว

897

กระทุ่มแบน

35

รวม

1,750