จำนวนประมงอาสา  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ปี 2558  จำนวน  30  ราย

ปี 2560  จำนวน   30  ราย

ปี  2561  จำนวน  30  ราย