งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท)


งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวน  1,774,380 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)