บทความสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่? 1 พฤศจิกายน? 2563
เวลา? 08.30? -? 09.30 น.

นาย?วี?ระ?ศักดิ์? วิจิต?ร์?แสง?ศรี? ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?สมุทรสาคร? พร้อมด้วยนายอาวุธ? วิเชียร?ฉาย? ปลัด?จังหวัด?สมุทรสาคร? นายอำนาจ? หนูทอง? ประมงจังหวัดสมุทรสาคร? รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด? ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด? ผู้แทนเทศบาลนครสมุทรสาคร? นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ปธ.อาวุโสและที่ปรึกษา YEC สมุทรสาคร? รวมถึงประธาน? YEC? สมุทรสาครและคณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพอาหาร? Mr.FRESH? ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารทะเลและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจผู้ประกอบการ? ขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่มาตรฐาน? Hub? of? seafood? ณ? บริเวณตลาดมหาชัย? อ.เมืองฯ? จ.สมุทรสาคร?

ในการนี้? ผวจ.สมุทรสาครยังได้ตรวจเยี่ยมการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล? รวมถึงการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย? ภายใต้สโลแกน? "วัคซีนรอปีหน้า? หน้ากากผ้าใช้ได้เลย"  อีกด้วย

ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พ.ย. 2563 โดยผู้จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Fisheries Shop ก่อนระเบียบนี้บังคับ จะต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ ภายใน 180 วัน นับจากระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://file.fisheries.go.th/f/df78c1f741/ หรือ QR CODE

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง ณ คลองมหาชัยบริเวณท่าน้ำวัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคา เป็นประธานในพิธี  

ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://kasetsurvey.com/form1 หรือ QR CODE

ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://kasetsurvey.com/form1 หรือ QR CODE

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งขาว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แปลง  ณ ห้องประชุมประชา เทศบาลตำบลหลักห้า ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชน บารรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้า การตัดต่อวีดีโอ การสร้างจุดเด่นของตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปลงใหญ่ นำเสนอสินค้าให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภค และฝึกการขายสินค้าแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ในตลาดออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ เช่น ร้าน Fisheries Shop ของกรมประมง Facebook Line ฯลฯ ต่อไป

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น. นายภาวาส โคตรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและนางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประกอบด้วย 
1.เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
2.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
3.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานจังหวัด 
4.เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 
5.เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  
6.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  
8.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
ร่วมตรวจเรือประมง ณ บริเวณปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ลำ ดังนี้
 1. เรือประมง โชคศุภชาติ 3 ทะเบียนเรือเลขที่ 312000019 ขนาด 36.65 ตันกรอส โดยมีนายศุภชาติ  มีศรี เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 64/9  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสุริชัย  พัฒนาพงษ์ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 12 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 10 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
 2. เรือประมง ก.โชคบุษราพรชัย 444  ทะเบียนเรือ 277432181 ขนาด 83.36 ตันกรอส โดยมีนางบุษรา ชาวแพรกน้อย เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสมบูรณ์  สรณสิร เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 30 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 22 คน สัญชาติลาว 3 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง 3. เรือประมง โชคเจ้าพระยา 1 ทะเบียนเรือ 317403393 ขนาด 72.48 ตันกรอส โดยมีนางราตรี  จุ้ยเจริญเป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายนิพนธ์ อึ้งเจริญ  เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 26 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 19 คน สัญชาติลาว 2 ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
  

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น. นายภาวาส โคตรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและนางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประกอบด้วย 
1.เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
2.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรสาคร 
3.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร สำนักงานแรงงานจังหวัด 
4.เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร 
5.เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  
6.เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  
8.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
ร่วมตรวจเรือประมง ณ บริเวณปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 ลำ ดังนี้
 1. เรือประมง โชคศุภชาติ 3 ทะเบียนเรือเลขที่ 312000019 ขนาด 36.65 ตันกรอส โดยมีนายศุภชาติ  มีศรี เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 64/9  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสุริชัย  พัฒนาพงษ์ เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 12 คน สัญชาติไทย 2 คน สัญชาติเมียนมา 10 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
 2. เรือประมง ก.โชคบุษราพรชัย 444  ทะเบียนเรือ 277432181 ขนาด 83.36 ตันกรอส โดยมีนางบุษรา ชาวแพรกน้อย เป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายสมบูรณ์  สรณสิร เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 30 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 22 คน สัญชาติลาว 3 คน ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง 3. เรือประมง โชคเจ้าพระยา 1 ทะเบียนเรือ 317403393 ขนาด 72.48 ตันกรอส โดยมีนางราตรี  จุ้ยเจริญเป็นเจ้าของเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 161/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีนายนิพนธ์ อึ้งเจริญ  เป็นผู้ควบคุมเรือ มีคนประจำเรือทั้งหมด 26 คน สัญชาติไทย 5 คน สัญชาติเมียนมา 19 คน สัญชาติลาว 2 ไม่พบการกระทำความผิดพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ปฏิบัติถูกต้อง
  

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตรวจต่ออายุและตรวจติดตามร้านอาหารที่ได้รับการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ณ ร้านขนิมปังโป้ง ร้านคุณย่าเปี๊ยก ร้านบ้านตุ้ม ในพื้นที่ตำบลมหาชัย ร้านบ้านคุ้งน้ำ พื้นที่ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และร้านบ้านไทยคาเฟ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว

ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD)  (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล)
สามารถยื่นคำขอใช้งานได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศฯ และแบบคำขอเข้าใช้ระบบฯ (กสน.1) ได้จากเว็ปไซต์ https://apd.fisheries.go.th โดยกดที่ปุ่ม download

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,462) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (782) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)