ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1. ตลาดสมมหาชัย

2. ตลาดทะเลไทย  

3. ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร