บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
นายอำนาจ หนูทอง

ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
(ประมงจังหวัดสมุทรสาคร)
    


นางสุพิชชา เหมทานนท์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง)
    


นายไพโรจน์ หน่ายมี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวสุพัตชา พึ่งเกิด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายสุวรรณ คำสอน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวสุภิญญา ทิพย์มาตย์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวศิริพร ไหมชุม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นายถนอม ด้วงมาต

พนักงานธุรการ ระดับ 1
    


นายอนันต์ อินทร์น้อย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
    


นายฉลอง ทองบ่อ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร)
    


นางพรทิพย์ ทองบ่อ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอบ้านแพ้ว)
    


นายกมล กลึงพงษ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอกระทุ่มแบน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร