นายอำนาจ หนูทอง

ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
(อำนวยการสูง)
    


นางสุพิชชา เหมทานนท์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง)
    
นายฉลอง ทองบ่อ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวศรีสุดา แจ่มศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายณัฐพงษ์ จันทร์พงษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวพรรณภคนีย์ ตันสมบูรณ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวปนัดดา คงอยู่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายธนบัตร ทิมดี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายเทพชนก ยิ้มละมุล

นิติกรปฏิบัติการ
    
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาววราภรณ์ ดีชะโชติ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาววิราวรรณ เสงี่ยมงาม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวนลินี เสียงไพเราะ

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายสุพจน์ ฉายเลิศโฉม

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวจันทรา ฮวมรุณ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวศิริพร เลาหะเพียรพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวมุขรินทร์ บุญสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นางสาวศิรินันท์ อ่วมด้วง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


    


นายฉลอง ทองบ่อ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(รักษาราชการแทน ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร)
    
นายกมล กลึงพงษ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอบ้านแพ้ว)
    
นายรวิวรรธ รัตนราช

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอกระทุ่มแบน)
    


นางสาวธณสรชนก ศักดิ์สิทธิ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร)
    
-ว่าง-

พนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
(สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371