นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ

ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
    


นางสุพิชชา เหมทานนท์

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง)
    
นายฉลอง ทองบ่อ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายณัฐพงษ์ จันทร์พงษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวทิพวรรณ ทิพย์กองลาศ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวสุจิตตา มาตวิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายวรงค์ คุณารักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นายเทพชนก ยิ้มละมุล

นิติกรปฏิบัติการ
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาวสุกัญญา ประเสริฐศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวพัชราวรรณ สว่างแสง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาววราภรณ์ ดีชะโชติ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นางสาววิราวรรณ เสงี่ยมงาม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานราชการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวจันทรา ฮวมรุณ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook)
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นายนุพงษ์ สุดสวาท

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร


    


นายนะฑี ใจชอบ

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร)
    
นายกมล กลึงพงษ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอบ้านแพ้ว)
    
นายรวิวรรธ รัตนราช

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอกระทุ่มแบน)
    


นางสาวธณสรชนก ศักดิ์สิทธิ์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    fpo-samutsa@hotmail.com   0 3441 1846   0 3483 7371