หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงพื้นที่


หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงพื้นที่  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1. หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดสมุทรสาคร

                1.1 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

                        ที่ตั้งถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                        โทร. 0 3441 1846 โทรสาร. 0 3483 7371

                        E-mail: fpo-samutsa@hotmail.com

                        โดยมี นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 08 1865 2899

                        บทบาท และหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการกรมประมงในส่วนภูมิภาค

                                1. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่กำหนด

                                2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

                                3. จัดทำแผนพัฒนาด้านประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัด

                                4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

                                5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                                6. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC)จังหวัดสมุทรสาคร

                        โครงสร้างของหน่วยงาน

                                สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นราชการส่วนภูมิภาคสังกัด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประมงจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 21 คน แบ่งงานภายในสำนักงานประมงจังหวัดฯ เป็น 3 กลุ่ม และมีสำนักงานประมงอำเภออยู่ในสังกัด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 

 

 

 

                                1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

                                2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

                                3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

                                4. สำนักงานประมงอำเภอ ประกอบด้วย

                                        - สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร

                                        - สำนักงานประมงอำเภอกระทุ่มแบน

                                        - สำนักงานประมงอำเภอบ้านแพ้ว

                        หน้าที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม

                                ๑. กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษต่างๆ งานงบประมาณงานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานบุคคลงานติดตามผลงานและงานธุรการทั่วไปรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อมูลกิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด

                                ๒. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงมีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทดสอบและประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงในจังหวัดกำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ผลผลิตสัตว์น้ำการออกหนังสือกำกับและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการทางวิชาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงแก้ปัญหาทางการประมงและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                ๓. กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลด้านการประมงในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการประมงรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนด้านการประมง เครื่องมือทำการประมง แหล่งน้ำสถิติการประมง ทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                ๔. สำนักงานประมงอำเภอ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

                                        - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

                                       -ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

                                       - ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

                                        -จัดทำข้อมูลการประมงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของอำเภอ

                                       -ให้บริการแก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด

                                        - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                1.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร

                        ที่ตั้งเลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000                            โทร. 0 3441 0266 โทรสาร 0 3442 6220 E-mail: cf-samutsa@dof.in.th

                        โดยมี นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

                        หน้าที่ และความรับผิดชอบ

                                1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเน้นการวิจัยขั้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ

                                2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

                                3. กำหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงชายฝั่ง และกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

                                4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

                                5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทดสอบเทคโนโลยีประมงในพื้นที่ เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับกำหนดรูปแบบการพัฒนาอาชีพประมงที่เหมาะสม

                                6. ให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำก่อนการส่งออกและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

                                7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1.3 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

                        ตั้งอยู่ที่ 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                        โทร. 0 3445 7424, 034861513–15 โทรสาร 0 3445 7423

                        E-mail:rgm-samutsa@dof.in.th

                        โดยมี นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

                        หน้าที่ และความรับผิดชอบ

                                ตรวจสอบรับรองสุขาภิบาลแหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์น้ำ รวมทั้งกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อออกใบรับรองคุณภาพสำหรับส่งออก ตรวจสอบวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

                                1. ตรวจสุขลักษณะการผลิตของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น

                                2. ตรวจประเมินระบบคุณภาพ HACCP ของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

                                3. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี จุลชีวะ และกายภาพ

                                4. ตรวจติดตามคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

                                5. ตรวจติดตามคุณภาพน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานแปรรูป

                                6. เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ระบบคุณภาพ HACCP ในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

                                7. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

                                8. ให้บริการทางวิชาการ เช่น จัดฝึกอบรมแก่โรงงานผู้ผลิต

                1.4ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

                        ตั้งอยู่ที่ ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

                        โทร./โทรสาร 0 34422067E-mail: pipo1samutsakhon@gmail.com

                        โดยมี นายสนธยา บุญสุขผู้อำนวยการศูนย์ฯ

                        หน้าที่ และความรับผิดชอบ

                                1. ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน ติดตามผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมงในสังกัด

                                2. ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

                                3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                4. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

                                5. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

                                6. ให้บริการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                7. ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                8. ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการของเรือประมง และแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย

                                9. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                1.5หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ

                        ตั้งอยู่เลขที่49 หมู่ 1 ซอยพระราชวีริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

                        โทร./โทรสาร024626157E-mail :bangphungfish1@hotmail.com

                        โดยมี ว่าที่ ร.ท.สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์หัวหน้าหน่วยฯ

                        หน้าที่ และความรับผิดชอบ

                                1.ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                2.รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1

                                3.มีพื้นที่จับสัตว์น้ำทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร