จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสมุทรสาคร

ลงพื้นที่พบปะตรวจประเมินและให้ข้อแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ? เพื่อ.. [2020-12-02 ] ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุ.. [2020-11-02 ] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง.. [2020-09-09 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามเกษตรกรโครงก.. [2020-08-27 ] จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไล.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] ร่วมตรวจกับคณะทำงานการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแ.. [2020-08-21 ] เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยบูรณา.. [2020-08-21 ] ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด .. [2020-08-21 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดอบรมหลักสูตร "การแปรรูปปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสมุทรสาคร  

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |  อ่าน: 346 ครั้ง

 

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร และประมงอำเภอกระทุ่มแบน  (ผู้จัดการแปลงภาคราชการ)  จัดอบรมหลักสูตร  "การแปรรูปปลานิล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต" ให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลานิลสมุทรสาคร  โดยมีวิทยากรจากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปปลานิล  และแบ่ง่ลุ่มฝึกปฎิบัติแปรรูปปลานิล (แหนมปลานิล)  และสำนักงานประมงจังหวสัดสมุทรสาครร่วมกับผู้จัดการแปลง (ภาคราชการ) และสมาชิกกลุ่มฯ  ร่วมระดมความคิดเห็น ในการสร้างตราสินค้าของกลุ่มฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร