จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำปิด  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


-