จำนวนเรือประมงทั้งหมด  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ติดกับชายทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร มีรูปแบบการทำการประมง 2 ประเภท

                        2.2.1 ประมงพื้นบ้าน ชาวประมงจะใช้เรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 280 แรงม้า ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง อาศัยอยู่กันเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านบริเวณชายฝั่งทะเล มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงและวิธีการทำประมงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับฤดูกาลหรือ             การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าและกรมประมงเพื่อประกอบอาชีพนี้ จำนวน 459 ลำ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านประมงพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง รวมจำนวน 16 องค์กร

                        2.2.2ประมงพาณิชย์ ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือใช้เครื่องยนต์เกิน 280 แรงม้า หรือใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภท วิธี จำนวนแรงงาน หรือลักษณะทำการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ทำการประมงนอกเขตชายฝั่ง ซึ่งในรอบปีทำการประมง พ.ศ. 2563-2564 จังหวัดสมุทรสาครออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ จำนวน 410 ฉบับ จำนวนเรือประมง 434 ลำ      ใน 11 ประเภทเรือประมง แยกเป็น

ที่

ชนิดเครื่องมือ

จำนวนใบอนุญาต (ฉบับ)

จำนวนเรือประมง (ลำ)

1

อวนลากคานถ่าง

98

98

2

เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)

84

84

3

อวนล้อมจับ

66

66

4

อวนรุนเคย

58

58

5

อวนลากคู่

24

48

6

อวนลากแผ่นตะเฆ่

35

35

7

คราดหอย

20

20

8

อวนติดตา

19

19

9

อวนครอบหมึก

4

4

10

อวนลอบปู

1

1

11

ลอบปู

1

1

รวม

410

434

** ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

 

                       

 

 

 

                        เรือประมงที่ขอใบอนุญาตทำการประมงกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไม่ออกทำการประมงมีจำนวน 91 ลำ แบ่งเป็นขนาด<30 ตันกรอส 1 ลำ และ>30 ตันกรอส 90 ลำ รายละเอียด ดังนี้

 

ขนาดเรือ

เครื่องมือประมง

จำนวน (ลำ)

<30 GT

อวนลากคานถ่าง

1

>30 GT

เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)

3

 

คราดหอยลาย

2

 

ลอบปลา

1

 

อวนครอบหมึก

1

 

อวนติดตา

9

 

อวนรุนเคย

19

 

อวนล้อมจับ

28

 

อวนลากแผ่นตะเฆ่

10

 

อวนลากคานถ่าง

17

รวม

91

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเงินทุน

** ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564