จำนวน ทบ.2 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

             

3.5โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

 

ประเภทสถานประกอบการด้านการประมง

สมุทรสาคร (แห่ง)

สถานประกอบการแปรรูเบื้องต้น (ล้ง)

344

สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง

272

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

191

ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

370

สถานประกอบการห้องเย็น

41

แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม

436

ผู้ค้าปัจจัยการผลิต

6

โรงงานอาหารสัตว์น้ำ

28

อื่นๆ

15

รวม

1,313

** ที่มา : ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครณ4 สิงหาคม 2564