ท่าเทียบเรือ [2020-02-27 ] สัตว์น้ำควบคุม  [2020-02-27 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงพื้นที่  [2020-02-27 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-27 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-27 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-27 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-27 ] จำนวนศูนยืเรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-27 ] จำนวนประมงอาสา  [2020-02-27 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-27 ] ปริมาณผลผลิตจากประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-27 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-27 ] จำนวนแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด  [2020-02-27 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด  [2020-02-27 ] จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำจืด  [2020-02-27 ] จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำปิด  [2020-02-27 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.3 [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.2 [2020-02-27 ] จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-27 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวน ทบ.2 

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |  อ่าน: 509 ครั้ง

 

ประเภท  สถานประกอบการประมงและประมงต่อเนื่อง         สมุทรสาคร  (แห่ง)

สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น (ล้ง)                              345

สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง                                     147

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์                                 192

ผู้ประกอบการนำเข้า -  ส่งออก                                         344

สถานประกอบการห้องเย็น                                                 40

แพ/พ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม                                            427

ผู้ค้าปัจจัยการผลิต                                                             9

โรงงานอาหารสัตว์น้ำ                                                        22

อื่น ๆ                                                                                5

        รวม                                                                   1,531