จำนวน ทบ.3 


อวนรุนเคย      115  ราย

สวิง                  82 ราย

อวนลอยปลา    119   ราย

เก็บหอย              1  ราย