จำนวน ทบ.3 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

อวนรุนเคย      115  ราย

สวิง                  82 ราย

อวนลอยปลา    119   ราย

เก็บหอย              1  ราย