ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-02-23) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-23) จ้างเหมารถยนต์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อขอจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำวนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตปลาดุกปลอดภัย วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ชนิด GC/MS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างค่าธรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ มี 97 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) จ้างทำปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 45 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างสังเคราะห์สี Fluorescent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นก.5614 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-23) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประมง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศถังดำน้ำ ยี่ห้อ BAUER รุ่น M11-E2002 (กพล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) จ้างซ่อมมอเตอร์ ๗.๕ แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓-๐๐๒-๐๐๕๐๔-๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ ขนาด ความจุ 240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องชั่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 61-059-18010010011-286001-002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) ซื้อHCG 10,000 IU จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( จำนวน ๑๐ รายการ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900