ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-11-29) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-29) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-11-29) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-11-29) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-11-29) จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-29) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-29) ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้กระบาก ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-29) ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-11-29) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-29) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-11-29) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-29) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-29) ซื้อวัสดุาการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-29) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-11-29) จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่จับได้จากเรือประมงไทย (Thai flagged Catch Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ |  3    (2021-11-29) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-29) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-26) จ้างซ่อมท่อส่งน้ำเหล็กยอยสลัก ของเครื่องสูบน้ำทะเลแบบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 03-022-00909 จำนวน 1 งาน โดยวิธ    (2021-11-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-11-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-11-26) ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-11-26) จ้างตรวจเช็คสภาพและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-11-26) ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง |  5    (2021-11-26) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดอาหาร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-11-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด ๓๗ รายการ ของงานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-11-26) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-11-26) จ้างซ่อมบำรุงหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแสตนเลส ขนาด ๔๐๐ ลิตร ยี่ห้อ THAI รุ่น ST๔๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๕-๐๐๑๕๓-๐๐ จำนวน ๑ งาน โด |  5    (2021-11-26) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ ( ๑๓ ตัวอย่าง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900