ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-27) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-27) ซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-24) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-24) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักประมงจังหวัดสุรินทร์ บ้านพักประมงอำเภอเมืองสุรินทร์ อาคารสำนักงาน และอาคารตลาดกลางบริการซื้อ |  1    (2023-03-24) ซื้อส่งเสริมอาชีพการประมงเชิงอนุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก |  6    (2023-03-24) จ้างโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแรด GI อุทัยธานี ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มส |  2    (2023-03-24) จ้างจ้างจัดทำไวนิลประกอบงานพิธีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) จ้างจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-24) จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารปลอดประสพ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) จ้างทำซั้งกอ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-24) จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-24) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-24) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-24) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-24) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-24) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-24) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2023-03-21) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-21) จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-21) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2023-03-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900