ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-05-18) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ ๘๗๓๖ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-18) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-18) จ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-18) ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-18) ซื้อพัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-18) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบบตเตอรี่เรือตรวจประมงทะเล 226) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-18) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-18) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-18) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) จ้างแปลเอกสาร จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ ฮษ 3632 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างเหมาบริการรถแมคโฮซ่อมแซมบ่อดิน พื้นที่ ๑,๒๐๐ ตรม จำนวน ๒๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตร,วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ,วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะ |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ตามโครงการพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อรายได้เส |  3    (2020-05-15) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างซ่อมแซมซิงค์ห้องครัว ชั้น 2 และซ่อมตู้แขวนพร้อมทาสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างตรวจเช็คซ่อมทำแพชูชีพ (Life raft) ของเรือตรวจประมงทะเล 613 และ 619 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-05-15) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน 81-1169 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-05-15) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง-6541 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900