ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-12-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาต |  7    (2022-11-24) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2022-11-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2022-11-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันและ |  16    (2022-11-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลบางใหญ่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  17    (2022-10-20) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2022-10-18) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอความละเอียดสูง ชนิด ๓ ตา สำหรับดูงานไมโครพลาสติก พร้อมชุดถ่ายภาพ |  11    (2022-10-17) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2022-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2022-10-10) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  16    (2022-10-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดทำซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  20    (2022-10-07) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง และถมดินและเทพื้นลานตรวจสินค้า ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเ |  18    (2022-10-05) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  20    (2022-09-14) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 800 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 8 บ่อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชีย |  19    (2022-09-13) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  14    (2022-09-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน จำนวน 13 บ่อ พร้อมรางน้ำเข้าและระบายน้ำทิ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid |  15    (2022-09-08) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 11 |  43    (2022-09-05) ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2022-09-01) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( |  17    (2022-09-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 2 แห่ง 2 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2022-08-26) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  26    (2022-08-25) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ |  32    (2022-08-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2022-08-24) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  34    (2022-08-17) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14    (2022-08-17) ประกวดราคาซื้อครุภํณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2022-07-27) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ด้วยวิธี |  59    (2022-02-18) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  95    (2022-02-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้ |  151    (2022-02-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ด้ |  92

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900