การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก  ติดต่อกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
  กรมประมง ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  Tel:02-5794122,02-5796803,02-5796977
  Fax:02-5613993  
  e-mail : aahri@aahri.in.th
   

  ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง