ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-05-28) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-05-28) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-27) ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (สนับสนุนจุดเรียนรู้ทฤษฎีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-27) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-26) เช่าสถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-26) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-05-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-26) วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ |  3    (2022-05-26) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 6กข-1676 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาช่อนทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพา |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  19    (2022-05-25) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (งานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-05-24) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-24) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-24) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ความมั่นคง |  3    (2022-05-24) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-05-24) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-24) เช่าจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-05-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-05-23) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-23) จ้างซ่อมรถยนต์ ศจ 1066 กรุเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900