ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-06) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-06) จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-06) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๖๗๑๔ จันทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-06) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม ๕๕๒๗ จันทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-12-06) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-12-02) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-12-01) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-12-01) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-12-01) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-11-30) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-11-30) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) จ้างบำรุงรักษาระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจ |  7    (2022-11-29) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-11-29) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-11-29) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-11-29) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-11-28) ซื้อตู้อบพลังแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-11-28) จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๑ ตัว งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ โดยวิธีเฉ |  3    (2022-11-28) จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำจำนวน ๑ ตัว กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-11-28) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 ชุด มี 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-11-28) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน สำหรับบำรุงรักษาบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉ |  4    (2022-11-28) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการชุดถังลำเลียงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมโครงเหล็ก สำหรับใช้ลำเลียงลูกพันธุ์สัต |  3    (2022-11-28) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-11-27) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-11-25) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 04-008-00452-00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-11-25) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-11-25) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-11-25) ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900