ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-03-02) ซื้อการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดฌจพระเทพัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-03-02) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และป้ายRoll up โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-03-02) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-03-02) วิเคราะห์หาค่าโลหะหนัก (ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และแคดเมี่ยม) จำนวน 8 รายการ    (2021-03-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๗ รายการ ของงานวิจัยการศึกษาความหลากหลายและความรุนแรงของเชื้อก่อโรคในปลากะพงขาวที่เลี้ย    (2021-03-01) จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๕ รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-03-01) ซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-03-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-03-01) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-03-01) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-02-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-25) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และวัสดุงานบ้านงานคร |  1    (2021-02-25) จ้างเหมาบริการตรวจสารตกค้างในตัวอย่างปัจจัยการผลิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-24) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประมง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-24) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-๒๘๗๓ ชพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๕๓๕-๙๙ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเ |  2    (2021-02-24) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ชุด มี 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-24) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-24) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-24) ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-24) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้หมายเลขทะเบียน นข.274 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-24) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-02-24) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง และตรวจสภาพรถยนต์ตามระยะเวลา รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ-2788 สมุทรปร |  1    (2021-02-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-23) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-02-23) จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน นก.5614 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-02-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900