ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-09-15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด มี 7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-15) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-15) ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 621 จำนวน 18 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-15) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเชล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-15) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-15) ซื้อวัสดุยานพาหนะและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-15) จ้างซ่อมเครื่องปั้มลม หมาบเลขครุภัณฑ์ 04067000+3402 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-15) จ้างเหมาวางทุ่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำฯ(โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินในการทำการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตร |  1    (2020-09-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-15) จ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมบ่ออนุบาลเเละบ่อพ่อเเม่พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-09-15) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน ขจ-6781 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-09-10) จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 โดยวิ |  3    (2020-09-10) จ้างตกแต่งสถานที่จัดงานสถาปนากรมประมง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-10) จ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-10) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำกลั่นบริสุทธิ์ MILLI Q จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-10) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-09-10) จ้างจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-10) จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โดยวิธีเฉพา |  4    (2020-09-10) จ้างจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบปร |  4    (2020-09-10) จ้างจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 256 |  3    (2020-09-10) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-09-10) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-10) จ้างKalasin Green Market พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-10) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 27 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-09-10) จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายสินค |  5    (2020-09-10) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900