ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-06-22) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ (130,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-22) จ้างทำโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง จำนวน 15 โล่ โดยวิธีเฉพาะเ |  6    (2022-06-22) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮล7211กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-06-22) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2022-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-06-21) จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๔๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-06-21) จ้างจ้างทำโล่รางวัลคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในโครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ปีะจำปี พ.ศ.2 |  5    (2022-06-21) ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-06-21) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-06-20) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2022-06-20) จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-20) ซื้อการไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-06-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-20) ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-06-20) ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-06-20) ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2022-06-20) ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-06-20) ซื้อวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-06-17) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์แปลงไฟ Meanwell les ๓๕๐W ๒๔V จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-17) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2022-06-17) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-06-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-06-17) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-17) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-06-17) จ้างจัดจ้างแปลเอกสารวิชาการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-06-16) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน นก 7549 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-00808-00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900